Radar · Nyheter

Många blir föräldrar mot sin vilja

En något högre andel bland de äldre i Folkhälsomyndighetens studie anger att de blev föräldrar mot sin vilja.

Trots tillgång till abort, sexualupplysning och preventivmedel blir förhållandevis många föräldrar mot sin vilja.
– Därmed inte sagt att dessa barn inte blir lika mycket älskade som alla andra, säger Charlotte Deogan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I den stora befolkningsstudien om sexuell och reproduktiv hälsa som Folkhälsomyndigheten presenterade i veckan uppger sju procent att de – vid något tillfälle – blivit föräldrar mot sin vilja.

Frågan i den aktuella undersökningen, som riktades till både kvinnor och män mellan 30 och 84 år, löd: ”Har du någon gång fått barn utan att du själv ville det?”

– Det är en så kallad explorativ fråga som är helt ny för oss och som inte har varit med i några tidigare studier, varför vi inte riktigt vet hur vi ska tolka svaren. En tolkning är att graviditeten inte var planerad och att födseln fått konsekvenser för ens karriär eller liknande, säger Charlotte Deogan.

Andra orsaker

En något högre andel bland de äldre anger att de blev föräldrar mot sin vilja. I åldersgruppen 65 till 84 år uppgav nio procent av kvinnorna och åtta procent av männen att de hade blivit det.

– Det är inte så förvånande, kanske, eftersom tillgången till preventivmedel och abort var sämre då, säger Charlotte Deogan.

Intressant nog är dock andelen bland de yngre inte så mycket mindre. I åldrarna 30–44 år uppgav sju procent av männen respektive sex procent av kvinnorna att de hade blivit föräldrar mot sin vilja. I åldrarna 45 till 64 år var motsvarande siffror åtta respektive nio procent.

– Vi vet inte vad som ligger bakom. Då det finns tillgång till både preventivmedel och abort kan man ana att det är andra, sociala, aspekter som är orsaken. Det kan bero på att man upptäckt graviditeten sent eller andra svårigheter, som sjukdom, antingen hos barnet eller hos en själv, som på något sätt kopplas till graviditeten och/eller barnet, säger Charlotte Deogan.

Förlossningen

Dessutom visar undersökningen att förlossningen för många är en pärs – även för männen.

Bland kvinnor uppger drygt var fjärde, 26 procent, att förlossningen innebar fysiska problem. 17 procent drabbades av psykiska besvär och hos 14 procent av kvinnorna resulterade förlossningen i sexuella konsekvenser.

– Även om siffrorna är lägre, rapporterar även män psykiska och sexuella konsekvenser av att delta vid förlossning, säger Charlotte Deogan.

Svenskarnas sexliv

Sex av tio svenskar (58 procent) säger sig vara nöjda med sitt sexliv. Det visar den stora befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten genomfört och som knappt 15 000 svenskar mellan 16 och 84 år svarat på.
Ungefär var tredje, eller 30 procent, uppger att de har sex en eller flera gånger i veckan och lika många säger att de har sex en till tre gånger i månaden, medan var femte inte haft något sex alls under det senaste året.
Minst nöjda med sitt sexliv är de yngsta männen och de allra äldsta av båda könen.
Källa: Folkhälsomyndigheten