Radar · Nyheter

Förslag: Sökbara register ska skydda barn

I dag kan det vara svårt att hitta tidigare orosanmälningar om barn som far illa, på grund av reglerna för hantering av personuppgifter.

I flera uppmärksammade fall där barn har farit illa har det framkommit att det funnits tidigare orosanmälningar. Men i dag har socialtjänsten inte möjlighet att föra dataregister över anmälningar som inte leder till utredning.

De anmälningarna sätts ofta in i pärmar, där uppgifterna kan vara svåra att hitta.

Socialstyrelsen har utrett frågan på regeringens uppdrag och drar slutsatsen att det behövs en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Socialstyrelsen föreslår att anmälningar som inte leder till utredning ska kunna samlas i sökbara register.

”För att kunna göra en helhetsbedömning och se mönster när man tar ställning till om en utredning av barnets situation ska inledas är det viktigt för socialnämnden att kunna ta del av tidigare gjorda anmälningar – även de som inte lett till utredning. I en del fall kan det vara avgörande för om en utredning inleds”, säger Unni Björklund, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.