Radar · Nyheter

Gräsmattor blev ängar i Skäris

Ökad biologisk mångfald och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är resultatet av att gräsmattor i Skärholmen har omvandlats till slåtterängar.

Vad som tidigare var gräsmattor i Skärholmen slås idag med slåtterbalk och lie, varpå det avslagna gräset forslas bort. På så vis skapas näringsfattiga ängsmarker, som gynnar konkurrenssvaga ängsblommor. De är sin tur är viktiga för pollinerande insekter. Eftersom en slåtteräng inte behöver slås lika ofta som en gräsmatta klipps minskar antalet transporter till slåtterängarna.

– I många områden har vi fått en fantastisk effekt med fler blommor och örter, i andra marker tar det längre tid att etablera mångfald. Långsiktighet är nyckeln! säger Love Örsan, parkingenjör vid Skärholmens stadsdelsförvaltning till miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Ängarna finns bland annat i Sätraskogen, på Vårbergstoppen och längs E4:an, och ökar succesivt genom att igenvuxna ytor röjs. Där växer nu rödlistade kärlväxter och i Skärholmsdalen har ett bestånd av orkidéen skogsknipprot räddats.

– Eftersom vi i Skärholmen har ett eget arbetslag som utför parkdriften har vi stor flexibilitet att prova nya metoder, vi är inte bundna till avtal med entreprenörer, säger Love Örsan.