Zoom

7 av 10 i länet skulle kunna cykelpendla till jobbet

Cykelbanor med Stadshuset i bakgrunden.

70 procent av alla förvärvsarbetande i Stockholms län skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter. Det visar en studie som nyligen presenterades av Region Stockholm. Resultatet bygger på att cyklisterna kan använda samtliga vägar. I dag cyklar bara omkring 7 procent till jobbet.

Studien är baserad på information om nästan samtliga förvärvsarbetande i regionen och deras arbetsplatser. Rapportens författare har räknat på en cykelhastighet på 20 kilometer i timmen. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut cyklar svensken med en snitthastighet på mellan 15-25 kilometer i timmen.

Det är idag tillåtet att cykla på samtliga vägar utom motortrafikleder, motorvägar och i vissa tunnlar, men cykelbanor finns inte i anslutning till alla bilvägar. Om det finns en cykelbana ska den användas om väghastigheten är högre än 50 kilometer i timmen.

– Studien visar på den stora potential som finns för cykling i Stockholms län, och var i kommunerna som den största potentialen för cykelpendling finns. Den kommer att fungera som underlag vid revideringen av den regionala cykelplanen som inleds i år, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

”Vi behöver bygga ut cykelvägarna”

Den regionala cykelplanen tas fram i samråd med samtliga kommuner i Stockholms län och Trafikverket. Enligt Ulf Eriksson är studien ett bra underlag till den nya planen samt för samhälls- och trafikplanerare i kommunerna.

– Potentialen är kopplat till starka regionala strål och även den finmaskiga infrastrukturen. Blickar vi framåt ser jag att vi behöver bygga ut cykelvägarna kraftigt för att nå målen, säger Ulf Eriksson.

Studiens flödeskarta visar vilka leder som skulle kunna användas om alla stockholmare cyklade till jobbet.

Ulf Eriksson lyfter fram såväl hälsonyttan som miljönyttan med att cykla.

– Vi jobbar mot målet 20 procent men kan nu se att taket om alla som kunde också skulle cykla ligger kring 70 procent. Cykling är ett färdsätt som tar oss ganska långt och det finns och tillkommer olika typer av cyklar; lastcyklar, elcyklar, vikcyklar som kan tas med på tåg, säger Ulf Eriksson.

Ta med cykeln i kollektivtrafiken

I visionen för den regionala cykelplanen för Stockholms län (2014-2030) ingår målet att öka andelen cykelresor fram till år 2030 och att cykeltrafiken då bör utgöra minst 20 procent av resorna.

En ökning från cirka 5 till 20 procent bygger på att tillkommande trafik fördelar sig mellan trafikslagen på ett annat sätt. Cykel skulle till exempel i större utsträckning användas för kortare resor i stället för bil och som del av kombinationsresor med kollektivtrafik.

I planen står: ”Den åtgärd som bedöms vara till gagn för flest resenärer, som vill göra kombinationsresor i rusningstrafik, är att bygga ut cykelparkeringar och hyrcykelsystem vid kollektivtrafikens bytespunkter. Att ge möjlighet för cyklister att ta med sin cykel i kollektivtrafiken kan vara en annan åtgärd för att förenkla kombinationsresandet.”

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, omfattar Stockholms län med 26 kommuner och drygt 2 300 000 invånare.

Uppdatera den regionala cykelplanen

Det är kommunerna som ansvarar för utbyggandet av cykelbanorna och det skiljer sig i hur mycket de olika kommunerna investerar. De som bor i Stockholms stad har till exempel större möjligheter att snabbt ta sig till jobbet med cykel jämfört med Vallentuna och Tyresö.

– Det här är en ögonöppnare. Folk kan få attraktiva restider till jobbet som i dag inte har möjlighet till det. Studien visar att cykeln har en stor potential, säger Gustav Hemming (C), Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm.

Enligt honom förbättrar denna så kallade potentialstudien möjligheten att prioritera vilka åtgärder som ska göras för att nå bästa möjliga resultat.

– Nu vill vi speeda på det här arbetet och uppdatera den regionala cykelplanen. Studien ger oss en möjlighet att förstå vilka stråk vi ska prioritera, uppdatera och aktualitetspröva samt vilka vägar vi ska stärka upp och vilka stråk som har störst potential, säger Gustav Hemming.

Cykel på kollektivtrafik

Tåg:
”Det är även av intresse att se över möjligheterna att ta med cykel på tåg, framför allt på längre sträckor.”
• En grundläggande förutsättning för det är att det finns tillräcklig kapacitet, så att cyklar inte konkurrerar om utrymme med övriga resenärer. Ytterligare en förutsättning är att vagnarna är anpassade, exempelvis att dörrarna hamnar i nivå med plattformen.
• För utökat kombinationsresande där cykel tas med på tåg krävs omfattande investeringar.
•  I dagsläget är det tillåtet att ta med cykeln på SL:s pendeltåg och Saltsjöbanan med vissa begränsningar. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att ta med cykel i tunnelbanan.

Båt och buss:
”Att ta med cykeln på båt är ett annat alternativ att se över allteftersom vattenburen kollektivtrafik utvecklas.”
• Regelverksmässigt finns inga begränsningar för medtag av cykel förutom att placeringen inte får hindra säkerheten ombord, exempelvis genom att blockera livflottar.
eller nödutgångar.
• För att kombinationsresor med kollektivtrafik på vatten ska vara ett intressant alternativ för cykelpendlare krävs hög turtäthet, hög kapacitet och korta restider jämförbart med annan kollektivtrafik eller med att cykla hela vägen.
• Cykel kan tas med på Waxholmsbåtarna utan extra kostnad i mån av utrymme, och även på Sjövägen.

”SL genomförde bland annat under sommaren 2009 och 2010 tester med cykel på buss. Resultatet då visade att kostnaden för cykeltransporter på buss inte stod i proportion till nyttan, vilket gjorde att detta kombinationsresande avfärdades.”

2012 kom en ny kollektivtrafiklag som öppnar upp marknaden för kollektivtrafik inom länet för kommersiella aktörer, framförallt buss- och båttrafik.
Källa: Regional cykelplan för Stockholms län