Radar · Nyheter

Jobbsatsning för skogen upphör med ny budget

Fredrik Sandberg/TT | Utsikt över skog och mark från naturreservatet Hykjeberget i Dalarna.

En satsning för att få fler nyanlända i jobb och en nationell kartläggning av områden med hotade eller sällsynta växter och djur avbryts med M och KD:s budget. Pengar finns inte avsatta. M motiverar stoppet av kartläggningen med att den utan ersättning har stoppat skogsägare från att bruka sin skog.

Skogsstyrelsen har drivit en arbetsmarknadsåtgärd som kallas naturnära jobb med syftet att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden.

– De har gjort olika insatser. Det kan vara allt ifrån dikesröjningar vid vägar, restaurera rastplatser, underhålla vandringsleder, hålla rent och städa upp i olika områden, att hantera röjsåg, motorsåg, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Runt 1 500 personer plus visstids- och deltidsanställda på myndigheten har varit involverade i satsningen. Men i och med riksdagens nya budget går anställningen ut vid årsskiftet och förlängs inte.

– Jag är stolt över sättet som Skogsstyrelsen tagit sig an naturnära jobb, att 1 600 personer kommit i kontakt med de här åtgärderna. Att rigga det uppdraget har varit ett ganska stort projekt, säger han.

Herman Sundqvist vill inte recensera nedskärningen utan konstaterar att myndigheten rättar sig efter politikernas vilja. Samtidigt tycker han att man har utfört uppdraget på ett bra sätt. Nu kommer en del av naturarbetena att bli eftersatta.

– Jag tror alla är överens om att det är bra att de här uppgifterna har blivit utförda.

Skogsstyrelsen fick uppdraget naturnära jobb 2018 i samarbete med Arbetsförmedlingen och anslaget låg på 120 miljoner kronor per år.

Myndigheten fick också ett anslag på 20 miljoner kronor per år för att under tio år göra landsomfattande inventering av skogar med stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper. Det kan handla om områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.

I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna röstade igenom med stöd av Sverigedemokraterna finns inte anslagen kvar och åtgärderna avbryts.
Det innebär inte att Skogsstyrelsen helt slutar registrera nyckelbiotoper och den metod som utvecklats under året kommer fortsatt vara till stor nytta, enligt Herman Sundqvist. Även samverkan med bland annat skogssektorn kring nyckelbiotoper kommer att fortsätta.

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas jordbrukspolitiska talesperson, säger i ett skriftligt uttalande att nyckelbiotopsinventeringen har skapat stora bekymmer för skogsägarna.

”Den har skapat en rättsosäkerhet eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från att bruka sin skog utan att ersättning har utgått. Vi vill stoppa denna inventering fram till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt.”

Malmer Stenergard motiverar också slopandet av de naturnära jobben med att det inte är statliga jobb som är lösningen för att skapa fler jobb i skogsbruket.

”Det som behövs är mer konkurrenskraftiga skatter och regler”, säger hon i uttalandet.

I vilken utsträckning de aviserade förändringarna kommer att innebära uppsägningar är oklart. Skogsstyrelsen har sedan tidigare tagit höjd för budgetförändringar med visstidsanställningar och korta hyresavtal av bilar och lokaler.

Budgetbeslutet minskar också ersättningen som går till skogsägare när exempelvis nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden inrättas, med två tredjedelar till 100 miljoner kronor.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.
Regeringen fattade 2018 beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen.
Källa: Skogsstyrelsen, regeringen.se