Radar · Nyheter

Byggda hinder för självmord

Det viktigaste hindret för självmord är människorna i omgivningen men även fysiska hinder, som extra staket, har betydelse.

Unga som försöker ta sitt liv handlar ofta impulsivt, och handlingen sker oftast på platser i närområdet. Självmord skulle kunna förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus, menar forskaren Charlotta Thodelius som undersökt hur den byggda miljön kan öka eller minska risk för skador och våld.

En människa som vill avsluta sitt liv drivs av många inre och yttre faktorer, men gör också alltid ett val av plats för handlingen. Charlotta Thodelius lade nyligen fram sin doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola, där hon har undersökt ungdomars vardagsrisker i hemmet och i skolan, men också vad som kännetecknar unga människors beteende vid suicid. Unga människor har ofta mått dåligt en längre tid, men impulsen att ta sitt liv kan komma väldigt spontant.

– Det som jag tycker är väldigt intressant är att de här platserna är vardagsplatser. I motsats till vuxna verkar ungdomar välja tillgängliga platser som ligger nära deras hem och närmiljö medan vuxna väljer andra typer av platser som är mer symboliska och längre bort från bebyggelse.

Man brukar tala om så kallade hot spots, platser som blir omtalade för att användas vid självmord och självmordsförsök. I Stockholm är Västerbron den plats som är mest frekvent drabbad, vilket gav upphov till monteringen av påbyggnadsstaket 2012.

– Det har gjort stor skillnad. Att det är svårare, att tillfället inte finns där, alla de där små hindren är jätteviktiga. Men det viktigaste hindret är kanske omgivningen, att det finns människor omkring, säger Veronica Sandström, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar.

Charlotta Thodelius är inne på samma linje.

– Vi måste börja titta på vad är det för platser som är problematiska och vad kan vi göra åt dem. Vi pratar främst om hur platser ska användas positivt, men inte om att de kan missbrukas eller felanvändas. Att bygga samman olika aktiviteter så att det inte uppstår ”hål” i flöden är en lösning. Broar är ofta bara omgärdade av trafiklösningar och skulle kunna gynnas av att verksamheter kommer närmare till exempel.

När det gäller suicidprevention ligger ansvaret på många olika myndigheter och instanser. Även om dessa samverkar tror Charlotta Thodelius att det behövs mer analys på lokal nivå för att förebygga självmord hos gruppen ungdomar.

– Man behöver hitta de här specifika platserna i de olika kommunerna, man kan inte generellt säga att det här byggda objektet är ett problem. Alla situationer består enligt mig av både en person och en plats, men när det kommer till suicid pratar vi väldigt mycket om personen och mindre om platsen. I en tid när det byggs mycket bostäder och tätare städer måste vi börja fundera på vad det är för platser vi skapar.