Radar · Nyheter

Allt fler barn ammas länge

Hasse Holmberg | Andelen barn som helammas upp till och med sex månaders ålder fortsätter att minska.

Andelen barn som ammas längre än sex månader ökar. I Stockholm ammas barn mest. Samtidigt fortsätter andelen barn som bara får bröstmjölk upp till och med sex månaders ålder att minska.

Sedan 2004 har andelen barn som ammas helt eller delvis när de är sex månader minskat. Minskningen har dock bromsats upp under senare år. År 2016 var det 74 procent som ammades helt eller delvis vid fyra månaders ålder och 64 procent vid sex månader. Motsvarande siffror år 2004 var 83 respektive 72 procent.

– De senaste åren har det skett en förskjutning, så att det är färre som enbart ammar vid sex månaders ålder och fler som ammar delvis. Men om man slår ihop dessa två grupper blir det en ganska plan kurva. Då händer det inte så mycket upp till sex månaders ålder, säger Lena Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Däremot, säger hon, ökar ”långtidsamningen”, det vill säga andelen barn som fortfarande ammas vid nio och tolv månaders ålder. År 2016 ammades drygt 43 procent av barnen vid nio månaders ålder och 26 procent vid tolv månader. Då handlar det nästan uteslutande om delvis amning, eftersom barnet behöver kompletterande näring utöver bröstmjölken.

Liksom tidigare år visar statistiken för 2016 att det finns stora regionala skillnader när det gäller hur stor andel av barnen som ammas. I topp ligger Stockholms och Gotlands län. Där ammades drygt 69 procent vid sex månaders ålder. Motsvarande siffror i Västmanlands och Gävlebors län, där lägst andel av barnen ammades detta år, var 58 respektive 57 procent. Genomsnittet för riket var 64 procent.

Amning är kontroversiellt och väcker känslor. Det är inte bara frågan om var ett barn kan ammas som väcker känslor, utan också hur länge barn bör få bröstmjölk eller hur viktig amningen är. Men exakt hur länge ett barn bör ammas eller exakt när smakprover bör introduceras är det ingen som vet. Tillförlitliga studier saknas.

Däremot finns det studier som tyder på att barn som ammas drabbas av färre infektioner, jämfört med barn som inte ammas. Amning ses också som bra för barnets och mammans anknytning till varandra.

Det finns också studier som tyder på att amning även är bra för mammans hälsa, att risken att drabbas av äggstocks- och bröstcancer samt typ 2-diabetes senare i livet minskar.

Fakta: Minskat länge

Sedan år 2004 ammas allt färre barn i Sverige.

Efter 2010 har minskningen dock avstannat för barn som är upp till ett halvår.
Högst var amningsfrekvensen 1995–2003 då drygt 83 procent av de fyra månader gamla barnen ammades helt eller delvis.

Motsvarande siffra för 2016, som den senaste statistiken omfattar, är 74 procent.

Vid sex månaders ålder ammades 64 procent.

Helamningssiffrorna har sjunkit dramatiskt sedan mitten av 90-talet.

Statistiken visar också att amningsfrekvensen ser olika ut i landet.

Källa: Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV