Glöd · Debatt

Därför bör Göteborg stödja FN:s konvention om kärnvapenförbud

Stina Svensson (FI) skriver tillsammans med Teysir Subhi om varför Göteborg bör ställa sig bakom ICAN:s skrivning om varför vi bör förbjuda kärnvapen.

DEBATT. Den 7 juli 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. I dag har 70 stater skrivit under och 25 ratificerat avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. Sveriges regering har valt att i dagsläget inte lägga fram avtalet för ratificering av riksdagen, men anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.

Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017. 

ICAN har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt dessa städer anser att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i Feministiskt initiativ anser att det är en självklarhet för Göteborg, med vår långa tradition av att gå före i frågor som gäller fred och mänskliga rättigheter, att ansluta oss till denna.

Uppmaningen från ICAN lyder:

”Our city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear weapons pose to communities throughout the world. We firmly believe that our residents have the right to live in a world free from this threat. Any use of nuclear weapons, whether deliberate or accidental, would have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for people and the environment.
 
Therefore, we warmly welcome the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons by the United Nations in 2017, and we call on our national government to join it without delay.”

I dag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark. Även om Sverige uttryckt sin vilja att utländsk trupp inte skall medföra sådan, saknas både ett generellt förbud och inspektionsmöjligheter, både i freds- och krigstid. Det medför i vår mening att Göteborg, och speciellt vår hamn, görs till mål för kärnvapenattacker, då militär planering nu utgår från att kärnvapen kan finnas i Göteborg i händelse av krig.

Detta är skrämmande i en tid då risken för användning av kärnvapen ökat. I början av 2019 meddelade först USA och sedan Ryssland att de dragit sig ur INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces) som de slutit 1987 (då som USA och Sovjetunionen), vilket innebar att markbaserade kort- och medeldistansrobotar skulle avskaffas. Sedan ett par år har Sverige även ett värdlandsavtal med NATO som i praktiken innebär att kärnvapen i händelse av konflikt/krig kan komma att finnas på svensk mark.

Det finns en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FNs kärnvapenförbud. I en SIFO-undersökning från 2018 sade sig hela 85% av alla tillfrågade vara för en ratificering. Starkast var stödet i gruppen kvinnor 15-29 år gamla där 94% var för. Inom väljarkåren är majoriteten av väljare från samtliga riksdagspartier är för, med det allra starkaste stödet hos Centerpartiet, med 93% för.

Under ICANs paraply ryms ett stort antal svenska organisationer, däribland Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Olof Palme International Center. Även Feministiskt Initiativ ingår i ICAN. 

Göteborg har en lång tradition av att vara föregångare i frågor som rör fred och mänskliga rättigheter, vilket innefattar arbete mot massförstörelsevapen. Redan 1990 så skickade Göteborg Stad en uppmaning till regeringen om att utlysa Göteborg som kärnvapenfri zon efter bifall i kommunfullmäktige för en blocköverskridande motion av flera kvinnliga ledamöter från (S), (C), (Fp) och hela fullmäktigegruppen från(Vpk), (Mp) och (Kd). Kommunfullmäktige hade sedan tidigare också tagit beslut om att framhålla till regeringen att inte anvisa flottbesök från kärnvapenmakter till Göteborg, och om så ändå sker förlägga det till statlig mark längre ut från centrum och inte nyttja Göteborgs Hamns kajplatser.

Göteborg, som Nordens största hamn, har ett unikt och känsligt läge i samband med ökad konfliktnivå i närområdet. Som flotthamn är Göteborg mycket attraktivt, och det är rimligt att i militär planering från alla stater i närområdet utgår från närvaro av flottstyrkor från främmande makt kommer finnas i Göteborgs hamn eller dess närhet. I fredstid är det inte sannolikt att fartyg medför kärnvapen, men då de kan bära kärnvapen i händelse av höjd konfliktnivå blir detta en viktig säkerhetsfråga för Göteborgs Stad. En kärnvapenanfall mot dessa flottstyrkor skulle vara förödande för Göteborgs invånare.

Staden råder inte över säkerhetspolitik eller utrikespolitik – men en kommunal uppmaning till regering att skriva under TPNW-konventionen är vad kommunen bör göra för att säkra Göteborgares säkerhet i denna fråga.

När Göteborg ansluter till uppropet är vi inte först. Över 100 städer har redan skrivit på, från Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima till Washington DC. I Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på. I vårt grannland Norge är de i skrivande stund uppe i femton städer.

Låt oss uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över det hot som kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta övertygelsen att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och långsiktiga konsekvenser för människor och miljö.

För Göteborgares säkerhet så önskar vi att kommunen tar ett steg framåt mot en kärnvapenfritt Göteborg, och att uttala stöd för ICAN:s uppmaning är ett bra steg på den vägen.

Fotnot: Denna text är också inlämnad som en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.