Radar · Nyheter

Förslag: Provskrivare ska kroppsvisiteras

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tar emot utredare Anna Tansjös delbetänkande i utredningen om hur man ska stävja fusk under högskoleprovet.

In- och utpasseringskontroll med kroppsvisitation. Radiovågsdetektorer i provsalen.
Det kan bli de nya rutinerna när högskoleprovet skrivs. Syftet är att avskräcka från och upptäcka alla försök till fusk.

Förslaget om kroppsvisitation vid ett urval provlokaler finns i det betänkande som den särskilda utredaren Anna Tansjö nu överlämnat till Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Utredningen tillsattes sedan det uppdagats att det varit möjligt att köpa bra provresultat, och därmed öka chanserna stort att ta sig in på eftertraktade utbildningar. Fuskarna har använt sofistikerade metoder, där provskrivarna fått de rätta svaren via dolda mobiltelefoner och små öronsnäckor.

Unik företeelse

Frågan som utredningen borrat i är om fuskbekämpning är ett tillräckligt starkt skäl för att göra ett undantag från det grundlagsfästa skyddet mot kroppsvisitation. Dess svar är ja.
– Högskoleprovet är en unik företeelse och dess legitimitet behöver skyddas. Vi ser inte någon risk för att detta leder till att man börjar kroppsvisitera exempelvis studenter vid tentor, skolelver som ska skriva prov eller de som skriver teoriprovet för körkort, säger Anna Tansjö.
Högst tio procent av de anmälda provdeltagarna ska kroppsvisiteras, enligt betänkandet. Till en början föreslås ett tak på två procent. Det innebär att samtliga provskrivare vid ett urval provlokaler berörs, antingen vid in- eller utpassering.

Detektorer

Utredningen föreslår också att radiovågsdetektorer ska användas för att upptäcka radiokommunikation till eller från provdeltagare. Vidare föreslås att identiteten på den som tipsar om misstänkt fusk ska kunna omfattas av sekretess.

Matilda Ernkrans välkomnar betänkandet.

– Det är uppenbart att det finns en marknad för fusk. Det är viktigt att vi hittar nya åtgärder för att göra det så svårt som möjligt att fuska. Då får vi bort fuskarna och vi får bort dem som tycker att de ska tjäna pengar på fusket, säger hon.

Hon tror inte att kroppsvisitationen kommer att ses som ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.

– Om du sköter dig är det ju inte ett intrång. Och utredningen har gjort ett gediget arbete vad gäller att hitta en rimlig balans, säger Matilda Ernkrans.

Detta har hänt

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick de första indikationerna om organiserat fusk hösten 2015.
Ett år senare blir det en brottslig handling att använda otillåtna hjälpmedel under ett högskoleprov. Dessutom kan provfuskare stängas av från provet i två år.
Våren 2018 gör polis och Ekobrottsmyndigheten tillslag under pågående prov, och hösten 2018 väcks åtal mot både fuskförmedlare i företaget HP-hjälpen och fuskköpare.
I januari i år dömdes tre män bakom det företag som sålde fuskmöjligheten till fängelse. Även flera andra med koppling till verksamheten dömdes, liksom 23 personer som köpt fuskpaketen.
Den 18 juni meddelade Göta hovrätt att rättegången måste tas om, då juristdomaren i Norrköpings tingsrätt varit jävig och domen därmed undanröjs.
Parallellt med den rättsliga prövningen har UHR granskat företagets kundlistor och så här långt återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stängt av 90 personer från nya prov.
Den 1 juli presenteras ett betänkande med förslag om att kroppsvisitera ett urval av högskoleprovsskrivarna.
Källa: Ekobrottsmyndigheten, UHR, med flera.

Förslagen i korthet

+ Kroppsvisitation vid ett urval lokaler där högskoleprovet skrivs.
+ Syfte: Stävja fusk, motverka att de som kan betala stora summor till fuskligor tränger sig före till utbildningsplatser.
+ Kroppsvisitation ska utföras vid in- eller utpassering. UHR ska besluta i vilka provlokaler kontrollerna ska göras.
+ Sekretess och tystnadsplikt ska hindra att uppgifter om kommande kontroller sprids.
+ Visitationen ska i första hand utföras med metalldetektor. Om den ger utslag görs en manuell visitation.
+ Den som vägrar genomgå kontroll ska nekas tillträde till provlokalen och riskerar också att bli avstängd från provet i två år.
+ Radiovågsdetektion, pejling, införs för att upptäcka om någon provskrivare använder elektronisk kommunikationsutrustning.
+ Finansiering: De nya åtgärderna mot fusk finansieras av höjd provavgift, från 450 till 500 kronor.
+ Ändringarna föreslås gälla från och med september 2020.
Källa: SOU 2019:37
TT