Radar · Nyheter

Ett år av samtyckeslag – svåra gränser att dra

Åklagaren Helena Rosvall följer utvecklingen av den nya sexualbrottslagstiftningen.

Gränsen mellan vad som är en oaktsam och en uppsåtlig våldtäkt är svår att dra och det spretar i bedömningarna av hur långa straff våldtäkter ska ge.
Ett år med samtyckeslagen har gått – och det står klart att fler vägledande domar behövs.

Den 1 juli 2018 började den nya lagstiftning som fått omvärldens ögon att riktas mot Sverige att gälla – den så kallade samtyckeslagen. Ett av de mer uppmärksammade inslagen har varit det nya brottet oaktsam våldtäkt, som man kan fällas för om man varit grovt oaktsam gällande att den andra inte deltar frivilligt.

Dessa fall har hittills varit få. Det finns fyra kända ärenden som nått domstolarna, tre av dem är överklagade och inväntar prövning i hovrätten. Åklagaren Helena Rosvall konstaterar att det här är ett svårbedömt brott, för gränsen mellan när man varit grovt oaktsam och när man haft så kallat likgiltighetsuppsåt är hårfin.

– Grov oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt ligger väldigt nära varandra. Det är en grannlaga juridisk bedömning som är svår att göra på ett förundersökningsmaterial. Så jag tror vi framöver kommer att se att åtalen är våldtäkt i första hand, och oaktsam våldtäkt i andra hand, säger hon.

Åklagaren Helena Rosvall konstaterar att gränsen mellan vad som är grov oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt är hårfin, vilket gör bedömningarna gällande det nya brottet oaktsam våldtäkt svåra
Åklagaren Helena Rosvall konstaterar att gränsen mellan vad som är grov oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt är hårfin, vilket gör bedömningarna gällande det nya brottet oaktsam våldtäkt svåra. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Olika riktningar

Helena Rosvall arbetar på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, som har i särskilt ansvar att följa lagstiftningen på sexualbrottsområdet. Även om ingen riktig analys ännu har gjorts så har åklagarna noterat att domstolar gjort olika bedömningar av straffvärdet för uppsåtliga våldtäkter av normalgraden, alltså gärningar som redan före lagändringen bedömdes som våldtäkt.

– Det finns exempel på domar där lagändringen har gett en straffvärdeshöjande effekt. Sedan finns det även domar som talar i andra riktningen. Eftersom praxisen inte är entydig är det något som vore värdefullt att få ett uttalande från Högsta domstolen om, säger Helena Rosvall.

Samtidigt betonar hon att ett år är kort tid för att pröva ny lagstiftning och bilda praxis, vilket gör det svårt att redan nu dra slutsatser om effekterna av samtyckeslagen. En förklaring till att det tar tid är just att lagen ska tillämpas på gärningar begångna efter den 1 juli 2018.

– Sedan ska brottet anmälas, det ska utredas och vandra igenom domstolarna. Det är den naturliga förklaringen till att det tar tid att ta fram rättspraxis, säger Rosvall.

Våldtäkt vid sömn?

Flera av de brott som ingår i sexualbrottslagen är utpekade av Åklagarmyndigheten som särskilt viktiga att få vägledande domar kring från HD. Ett mål har redan fått prövningstillstånd. Det handlar om ett fall i Västerbotten där en man dömts för våldtäkt och där frågan om vad som är frivillighet ställs på sin spets.

En annan fråga som kan komma att tas upp är den om var gränsen för oaktsamhet egentligen går, utifrån ett fall där en man haft samlag med en kvinna medan hon sov. Han friades av hovrätten, men riksåklagaren har överklagat då hon anser att mannen ska dömas för åtminstone oaktsam våldtäkt.

Det är viktigt att tänka på att det inte blivit lättare att åtala och döma för våldtäktsbrott i dag än för ett år sedan, poängterar Helena Rosvall. Det är rättsreglerna, och inte bevisreglerna, som ändrats.

– Åklagaren har fortfarande samma bevisbörda som man alltid har haft, som gäller för alla typer av mål – att vi ska ha tillräckliga skäl för åtal och att domstolen ska finna det styrkt bortom rimligt tvivel.

Nya sexualbrottslagen

Tidigare har det krävts våld eller tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att en handling ska räknas som våldtäkt.
Från och med 1 juli 2018 utgår i stället lagen från att sex ska vara frivilligt – är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta ”om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt”.
Två nya brott har också förts in i brottsbalken, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningsmannen kan dömas för exempelvis våldtäkt – även om det inte fanns ett sådant uppsåt – om personen varit grovt oaktsam gällande att den andra inte deltar frivilligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV