Radar · Nyheter

Göteborg i forskningsprojekt om jämlika städer

Har Göteborgs arbete för minskad ojämlikhet varit framgångsrikt för exempelvis invånarna i Bergsjön? Det är en av frågorna för forskarna att bita i, i Mistra Urban Futures nya forskningsprojekt där Malmös, Stockholms och Göteborgs arbete ska jämföras.

Nu ska Göteborgs arbete med jämlikhet jämföras med Stockholms och Malmös arbete i en större studie. Det är forskningscentrat Mistra Urban Futures som håller i forskningsprojektet där de tre storstäderna ingår.

Enligt Mistra Urban Futures är det städernas arbete med jämlikhetsfrågor under det senaste decenniet som ska granskas, vilket innefattar flera olika politikområden och verksamheter. Fram tills nu finns ingen samlad forskning som beskriver och jämför de satsningar som gjorts, något som man nu hoppas ändra på.

– Projektet handlar om att förstå hur städerna organiserat sitt jämlikhetsarbete och om det skiljer sig från vad de sagt att de vill uppnå. Det handlar om att se hur jämlikhetsfrågorna får fäste i olika förvaltningars vardagliga arbete, men också hur olika nätverk byggs upp för att nå målen. Det är även viktigt för storstäderna att lära sig av varandra nu när jämlikhetsarbetena har startats: vad fungerar i de olika städerna och varför, säger Joakim Forsemalm, docent i etnologi och projektledare i ett pressmeddelande.

I Stockholm, Göteborg och Malmö pågår ett förändringsarbete med målsättningen att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna i staden, alla under egna särskilda projektnamn. Malmö stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett Jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”.

– Förväntningarna från Göteborgs stad sida är att få en samlad bild över hur Sveriges tre största städer tagit sig an jämlikhetsarbetet och hur vi kan lära av varandra. Både hur man valt att ta sig an utmaningen och hur arbetet organiserats. Hur de olika städerna samverkar inom kommunen för att öka möjligheterna till förändring är en annan intressant aspekt, kommenterar Ritva Gonzalez, Verksamhetschef inom Social utveckling på Göteborgs stad, med ansvar för Jämlikt Göteborg.

Projektet startade februari 2019 och pågår till slutet av 2019. Radar Arkitektur projektledar arbetet och samarbetar med tjänstepersoner i de tre storstäderna. Förhoppningen är att detta arbetssätt gör så att resultaten kommer till direkt användning för städernas arbete.

Fakta Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare. Mistra Urband Futures har kontor i Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu
och Sheffield-Manchester. Centrumet finansieras av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet,
Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.
Källa: Mistra Urban Futures