Radar · Nyheter

Lärarutbildningar får högt betyg

Samspelet med arbetslivet, forskningen och GU:s arbete med hållbarhetsmärkning lyfts fram som tre bra områden i lärar- och förskolelärarprogrammet.

Göteborgs universitets lärar- och förskolelärarutbildningar får betyget ”hög kvalitet” i en granskning av Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

– Vi är både glada och stolta över omdömet. UKÄ lyfter även fram ett bra samspel mellan forskning och undervisning. Vårt program har en tydlig länk mellan mål och undervisning och det finns en genomtänkt progression i utbildningen, säger Marie Fredriksson, programledare för Grundlärarprogrammet i en kommentar.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som granskar och utvärderar utbildning och forskning på uppdrag från regeringen.  I just denna utvärdering har UKÄ granskat förskollärar- och grundlärarutbildningen vid 20 universitet och högskolor, däribland Göteborgs universitet. Totalt 67 utbildningar har granskats och myndigheten delar ut två sorters betyg: ”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”.  Omkring hälften av de granskade utbildningarna har fått betyget ”ifrågasatt kvalitet”. Att det är så många beror enligt UKÄ på ett nytt, mer heltäckande utvärderingssystem från myndigheten.

– Undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund. Därför är det viktigt att studenterna på lärarutbildningarna får med sig ett forskande arbetssätt när de går ut i arbetslivet. Vår utvärdering visar samtidigt att det är centralt att inte tappa relationen till beprövad erfarenhet, kommenterar Anders Söderholm generaldirektör för UKÄ.

Det är dock bara halvtid för granskningen. Att publiceringen sker nu från UKÄ är för att de universitet som inte klarat granskningen ska få en viss tid på sig att åtgärda de brister som funnits. Myndigheten har tidigare granskat Grundlärarprogrammets inriktning årskurs 4-6 vid Göteborgs universitet. Även den gången, år 2017, fick Göteborgs universitet betyget hög kvalitet. 

– Det centralaste är att UKÄ har noterat att vi har en mycket kompetent personal som undervisar på programmen och att de som organiserar och leder våra lärarutbildningar verkligen får svart på vitt att de gör det väldigt bra, säger Monica Johansson, prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

I granskningen lyfts Göteborgs universitets arbete med att hållbarhetsmärka förskolelärarprogrammet. Från och med hösten 2019 är den utbildningen hållbarhetsmärkt. UKÄ framhäver även fram jämställdhetsarbetet som något positivt, vilket de delar med samtliga av de utvärderade lärarutbildningarna, tillsammans med en väl fungerande koppling till arbetslivet. 

 – Genom utbildningarnas verksamhetsförlagda delar skapas en god samverkan med arbetslivet, som ytterligare förstärks av att lärare från arbetslivet kommer in på tillfälliga anställningar i utbildningen. Dessutom förekommer flera olika samverkansprojekt mellan utbildningarna och arbetslivet, förklarar Anders Söderholm på UKÄ.

Fakta: Resultaten i korthet

I utvärderingen ingår sammanlagt 20 universitet och högskolor
Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet
Förskollärarutbildningen: 11 utbildningar får hög kvalitet och 8 ifrågasatt kvalitet
Grundlärarutbildningar: 24 utbildningar får hög kvalitet och 24 ifrågasatt kvalitet
Grundlärarutbildningen inriktning fritidshem: 8 utbildningar får hög kvalitet och 4 ifrågasatt kvalitet
Grundlärarutbildningen inriktning förskoleklass och årskurs 1–3: 7 utbildningar får hög kvalitet och 11 ifrågasatt kvalitet
Grundlärarutbildningen inriktning årskurs 4–6: 9 utbildningar får hög kvalitet och 9 ifrågasatt kvalitet
Källa: Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV