Radar · Nyheter

Starkt stöd för obligatorisk vaccinering

En majoritet av svenskarna är positiv till att införa obligatorisk vaccination av barn.

Vaccin? Ja tack! En klar majoritet av de tillfrågade svenskarna är för ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn, enligt en stor undersökning.
– Det är ett mycket tydligt resultat, säger forskaren Björn Rönnerstrand.

I bland annat USA har vaccinationsmotståndet varit en het fråga de senaste åren. I Sverige står sig förtroendet för vaccinen dock hittills starkt.
Men det kan bli ännu bättre, tycker många.

Enligt den senaste Som-undersökningen från Göteborgs universitet är en majoritet för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt.

– Vi har en situation i Europa, där vi ser en fallande täckningsgrad för vaccin mot bland annat mässling, säger Björn Rönnerstrand, forskare på Som-institutet.

– I ljuset av den pågående diskussionen om vaccinkritiska budskap på sociala medier är det intressant att ändå tre fjärdedelar säger att de är för ett obligatoriskt barnvaccinationsprogram.

Första gången

Som-institutet har i över 30 år gjort årliga undersökningar om vad svenskarna tycker i olika frågor. Men det är första gången som en fråga om svenskarnas syn på obligatorisk barnvaccination funnits med.

Det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige fungerar annars väldigt bra i dag, säger Björn Rönnerstrand och tar kombinationsvaccinet MPR (mässling, påssjuka, röda hund) som exempel. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 2015 cirka 97 procent av alla tvååringar i Sverige fått vaccinet.

– Det är ett viktigt riktmärke, vi vill komma över 95 procent när det gäller mässlingen. Så det ser ju bra ut. Men tittar man mer i detalj får man en mindre ljus bild. Ett 20-tal kommuner når inte upp till målet på 95 procent MPR-vaccinationer, säger han.

Äldre positiva

Enligt enkätundersökningen tycker nu 74 procent att ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn är ett ganska eller mycket bra förslag. 19 procent tycker att det varken är bra eller dåligt, medan bara sju procent svarar att förslaget är ganska eller mycket dåligt.

Att läsa en morgontidning regelbundet verkar göra ett obligatoriskt program lite mer tilltalande. De som litar mer på sjukvården och sjukvårdspersonalen är också mer positiva.

En stor skillnad finns också när man tittar på ålder. De svenska 65–85-åringarna är betydligt mer positiva till obligatorisk vaccination. Kanske, tror Björn Rönnerstrand, finns en koppling till vaccinationen mot smittkoppor som var obligatorisk fram till 1976.

– Den här gruppen har förmodligen själva blivit vaccinerade mot smittkoppor och kanske i många fall också haft barn som blivit vaccinerade mot smittkoppor, säger han.

Fakta: Allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinen inom det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn inom ramen för barnhälsovården och skolan.
Vaccinen ger alla barn skydd mot nio sjukdomar. För flickor ingår dessutom vaccin mot HPV (humant papillomvirus).
Sjukdomarna som ingår för alla: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka, röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.
Nyligen fattade Blekinge som första region beslut om att även pojkarna i regionen ska erbjudas HPV-vaccin.
Folkhälsomyndigheten utreder just nu också om myndigheten ska rekommendera att vaccin mot vattkoppor ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sedan tidigare har myndigheten rekommenderat att vaccin mot rotavirus ska tas in i programmet.
Källa: Folkhälsomyndigheten.
TT

Fakta: Som-undersökningen

Den nationella Som-undersökningen har gjorts varje år sedan 1986. Bakom undersökningen står Som-institutet (Samhälle, opinion, medier) vid Göteborgs universitet.
Resultaten som nu har presenteras bygger på enkäter som skickades ut och besvarades under hösten 2018 (slutet av september till sista december).
Enkäten skickades ut till 21 000 slumpmässigt valda personer mellan 16 och 85. De flesta har svarat via pappersenkäten, men vissa har svarat via nätet.
Som-undersökningen 2018 hade en svarsfrekvens på 53 procent, sedan bland annat personer som avlidit räknats bort. Det anses vara en relativt hög svarsfrekvens för en så pass brett upplagd studie.
Källa: Göteborgs universitet
TT