Radar · Nyheter

Fler reser hållbart i Göteborg

Offentliga laddstolpar finns på allt fler ställen i Västsvenska kommuner.

Förra året ökade cyklandet och resorna med kollektivtrafik medan antalet bilresor minskade något. Om förra årets trend skulle hålla i sig de kommande sex åren kommer Göteborgs stad att nå sina uppsatta mål för hållbart resande 2025.

Cyklingen ökade mest, med tolv procent från året före. Kollektivtrafiken ökade med fem procent under samma period, och antalet resor med bil minskade med en procent. Trenden går därmed åt rätt håll, enligt Göteborgs stads trafikstrategi.

– Vi är nu tillbaka på samma nivå för bilresorna som 2011, trots en befolkningsökning på sju–åtta procent i både Göteborg och kranskommunerna, vilket är mycket positivt, säger Fredrik Larsson, som är enhetschef trafikkontorets analysavdelning i Göteborg till Vårt Göteborg.

Det är trafikkontoret som har granskat resorna i Göteborg under året som passerat och presenterar resultaten i rapporten Trafik och resandeutveckling 2018. Men de positiva siffrorna är ett trendbrott. När trängselskatten infördes minskade biltrafiken och de hållbara trafikslagen ökade, men sedan dess har utvecklingen stagnerat.

Om de uppsatta delmålen i trafikstrategin för 2025 ska nås krävs det att cyklingen ökar med 8,2 procent per år, kollektivtrafiken med 5,5 procent och att bilresorna minskar med 1,1 procent årligen. Enligt rapporten varierar resandeutvecklingen mycket – bara för att utvecklingen går åt rätt håll ett år är det långt ifrån säkert att trenden fortsätter. En stor osäkerhet för resvanorna bedöms vara de stora ombyggnationsprojekten i Göteborg under de kommande åren.