Radar · Nyheter

SKL: Digitaliserad skola kräver kraftsamling

Ska skolan kunna förse alla elever med gedigen digital kompetens måste det till en kraftsamling. Inte minst måste lärarutbildningarna uppdateras och tillgången till it-support på skolorna förbättras, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar.

De nationella proven ska digitaliseras och därför måste rätt teknik och kompetens för detta finnas i alla skolor senast 2022. Mot den bakgrunden föreslår SKL att man tecknar en ny överenskommelse med regeringen om fortsatt arbete för att säkerställa digitaliseringen.

Men behoven är också knutna till undervisning och administration. SKL nämner bland annat mer genomtänkta it-upphandlingar, tydligare roller för it-pedagoger och it-tekniker och att alla, inte några, lärarutbildningar ger studenterna tillräckliga kunskaper för att undervisa med digitala verktyg.

SKL konstaterar att många av åtgärderna innebär stora kostnader för skolhuvudmännen och vill att regeringen utreder detta. Det är angeläget att det säkerställs att huvudmännen har tillräckliga finansiella resurser, skriver SKL.

Fakta: SKL:s förslag

SKL överlämnar förslag på totalt 18 initiativ till regeringen. Några av dessa är:

• Regeringen och SKL tecknar en ny bred och långsiktig överenskommelse för att etablera grundläggande förutsättningar för skolväsendets digitalisering.
• Rektorsprogrammet utvecklas så att rektorerna bättre förbereds på att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete.
• Finansiering av en fortbildningssatsning med fokus på digitalisering.
• Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet.
• Gemensamma tjänster och stöd utvecklas för en effektiv informationsförsörjning.
• Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs.
• Stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
TT