Radar · Nyheter

Samlar in åsikter om hur Göteborg ska bli hållbart

Just nu samlar Göteborgs stad in invånarnas åsikter om stadens nya översiktplan.

Under februari månad genomför Göteborgs stad en samrådsturné med fokus på den nya översiktsplanen. Man uppmuntrar invånarna att ge sina synpunkter på hur staden ska bli hållbar.– Vi vill få en bild av om vi är på rätt väg, säger projektledare Anna Olsson på stadsbyggnadskontoret.

Just nu pågår en så kallad samrådsturné där göteborgarna får tycka till om den nya översiktsplanen för staden, som visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas.

– De stora dragen handlar om hur Göteborg kan utvecklas på ett hållbart sätt, säger Anna Olsson som är projektledare för arbetet på stadsbyggnadskontoret.

Enligt henne är den nya planen i mångt och mycket en fortsättning på den nuvarande översiktsplanen.

– Den huvudsakliga utbyggnaden kommer att ske i områden som redan är bebyggda, framför allt i och kring innerstaden. Vi behöver också jobba med med att skapa en sammanhållen stad, genom fungerande gatunätverk och kollektivtrafik som binder ihop staden, till exempel.

Men den nya planen bygger på mycket ny och fördjupad kunskap, säger Anna Olsson.

– Det gäller till exempel klimatfrågor och social hållbarhet. Det har blivit mycket tydligare i det nya förslaget, skulle jag säga.

Sammanlagt hålls 13 öppna möten i Göteborgs stadsdelar under februari, där göteborgarna kan samtala med representanter från staden och komma med synpunkter.

Hur stor möjlighet har man som invånare att faktiskt påverka planen?

– Exakt vad man kan påverka är alltid svårt att säga i förväg, det handlar ju om en sammanvägning av olika perspektiv. Men man kan påverka genom att berätta vilken stad man vill ha, och alla synpunkter och tankar är väldigt välkomna.

Så det handlar om det övergripande, snarare än att man kan påverka vad som ska hända på en viss plats i en viss stadsdel?

– Ja, det här handlar inte om att påverka på detaljnivå, utan om vilken inriktning vi ska ha när vi planerar staden. Vi vill få en bild av om vi är på rätt väg när det gäller att få en hållbar utveckling i Göteborg, och där är göteborgarnas medskick jätteviktiga.

*På Göteborgs stads hemsida kan du se när samrådsmöte anordnas i din stadsdel. Där kan du också läsa mer om planen och ta del av alla samråds handlingar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV