Zoom

Social housing i Göteborg?

Det ska byggas bostäder för tiotusentals människor i centrala Göteborg de kommande decennierna.

Hur ser Göteborgs kommun på social housing? Lukas Jonsson och Mikael Chrona på Fastighetskontoret ger sin syn på saken.

Finns boendeformen social housing i Göteborgs kommun ?

– För att möta de utmaningar som finns utifrån dagens förutsättningar arbetar fastighetskontoret exempelvis med att i samband med markanvisning ställa krav på att en viss andel av hyresrätterna som byggs på kommunal mark ska ha en lägre hyra. Dessa bostäder byggs dock utan offentliga subventioner.

Är det ofta beroende på att hyran är för hög som människor blir vräkta från sitt boende?

– Det är inte ovanligt att hushåll som vräks blir det på grund av att de av olika anledningar inte betalar hyran. Det går däremot inte att säga att de flesta vräks för att den allmänna hyresnivån är för hög.

Kan ett speciellt boende med lägre hyror göra att färre människor hamnar i hemlöshet?

– Prisnivåerna på småhus och bostadsrätter ligger på historiskt höga nivåer och hyresnivåerna inom nyproduktionen är generellt höga. Samtidigt står det äldre hyresrättsbeståndet, huvudsakligen från miljonprogramsåren, inför omfattande renoveringar som kan komma att leda till höjda hyresnivåer. Sammantaget innebär situationen problem för dem som med ekonomiska termer redan lever på små marginaler. Många hushåll riskerar att få svårt att bo kvar i sin bostad efter genomförd renovering.

– Utmaningen för bostadsbyggandet har varit och är fortsättningsvis att inom nyproduktionen skapa bostäder som inte endast kan efterfrågas av hushåll med goda inkomster. Staden arbetar därför innovativt, bland annat med markägandet som verktyg, för att skapa förutsättningar för personer med olika inkomstnivåer att lösa sin bostadssituation inom såväl befintligt bestånd som inom nyproduktionen av hyresrätter.

Ser ni några negativa konsekvenser med införandet av social housing?

– Detta är ett politiskt ställningstagande där den generella bostadspolitikens mål har varit att verka för att samtliga medborgare på samma gemensamma bostadsmarknad autonomt ska kunna lösa sin bostadssituation utan att hänvisas till socialbostäder, samt att verka mot en stigmatisering av fattiga.