Radar

Ny klimatplan för Västra Götaland

Översvämningsrisken i Göta älv är en av de största klimatrelaterade utmaningarna för Göteborg.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en handlingsplan för hur regionen ska möta klimatförändringarna.

Översvämningar, skred och skyfall är alla exempel på problem som kommer att bli vanligare i Västra Götaland på grund av klimatförändringarna. För att möta dessa behöver alla kommuner arbeta med klimatanpassning, och länsstyrelsen har nu tagit fram en handlingsplan för hur detta kan gå till. Planen gäller åren 2018–2020 och beskriver både de åtgärder som länsstyrelsen själv planerar att genomföra och rekommendationer för länets kommuner.

– Klimatanpassning är inte någonting som bara behöver göras i framtiden. Klimatförändringsprocessen är redan igång och vi behöver börja jobba redan nu, säger Anna Georgieva Lagell, som arbetar på enheten för samhällsskydd och beredskap inom länsstyrelsen.

I Västra Götaland är många utmaningar alltså kopplade till vatten. Skredrisk i Göta älvdalen, översvämningar i Vänern, höjda havsnivåer längs kustkommunerna och fler skyfall.

– På längre sikt ökar också risken för värmebölja, vilket är en utmaning utifrån folkhälsoaspekten. Och så har vi förstås kopplingarna till miljön i allmänhet, som vad som händer med ekosystemen och den biologiska mångfalden, säger Anna Georgieva Lagell.

Hur väl rustade länets kommuner är för att klimatanpassa varierar, säger hon. De som redan i dag märker av problemen är mer aktiva, exempelvis Göteborg, Uddevalla och kommunerna kring Vänern som alla drabbas av ökad risk för översvämningar.

Mindre kommuner i inlandet har inte kommit igång med arbetet på samma sätt, mycket på grund av att det är oklart vem som egentligen ska ansvara för anpassningen.

– Det här är ju en fråga som berör nästan alla förvaltningar och bolag och ansvaret ligger på väldigt många olika aktörer. Det är svårt för många mindre kommuner att få till det mer strategiska helhetsgreppet.