Radar

Första miljöriskområdet i Västra Götaland

Uranutvinningen i Ranstad efterlämnade ett stort dagbrott, som sedermera omvandlades till sjön Tranebärssjön.

Länsstyrelsen har beslutat att den gamla deponin vid Ranstad, där uran utvanns på 1960-talet, blir miljöriskområde. Det blir därmed det första i länet.

På 1960-talet bröt man uran i Ranstadverket på gränsen mellan Skövde och Falköping. När verket lades ner för över 40 år sedan efterlämnades en stor deponi, cirka 25 hektar, som innehåller flera hundra ton uran och stora mängder andra metaller.

Nu har länsstyrelsen beslutat att området ska bli så kallat miljöriskområde, vilket innebär att man inför restriktioner som hindrar från ingrepp och exploatering i området.

I början av 1990-talet täcktes deponin över för att hindra vatten och syre från att tränga in. Den här skyddstäckningen, och marken runt omkring, får inte skadas eftersom risken för framtida läckage då skulle öka.

– Det känns oerhört skönt att kunna säkra upp området för framtiden. Deponin är en potentiell miljörisk. Miljöriskområde är ett bra sätt att hantera den här typen av områden som inte kan saneras, säger länsmiljöingenjör Urban Lindqvist vid länsstyrelsen i Västra Götaland på myndighetens hemsida.

Att en plats klassas som miljöriskområde är mycket ovanligt. Deponin vid Ranstadverket blir det första i Västra Götaland och det andra i Sverige. Det första miljöriskområdet är den tidigare syraslamsdeponin Kniphammaren i Jönköpings län.

När beslutet vunnit laga kraft kommer man att märka ut området i terrängen och sätta upp informationstavlor. Enligt länsstyrelsen är det inte farligt att vistas i området, varken när det gäller strålning eller av andra miljö- och hälsoskäl.

Miljöriskområde

Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, ska Länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. (Miljöbalken kapitel 10 §10, lydelsen före 1/8 2007).
Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland