Radar · Nyheter

Biologisk mångfald hotad när Yxsjön ska avverkas

Delar av Yxsjöskogen hotas av avverkning.

I Härryda kommun, ett par mil öster om Göteborg, ligger Yxsjön. Området rymmer ett unikt naturområde med myrar, sjöar och en gammelskog som legat orörd i hundratals år. Att det är så nära till staden gör Yxsjöskogen till ett av Sydsveriges enda tätortsnära vildmarksområden. Nu har länsstyrelsen godkänt avverkning, vilket får miljöorganisationerna att rasa.

När biologer för tio år sedan gjorde en naturvärdesbedömning av området klassades det som högsta naturvärde, klass 1. I rapporten redovisades fynd av över 100 skyddsvärda djur- och växtarter. Arter vars livsmiljö ska skyddas enligt svensk miljölagstiftning.

Trots detta tog länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i förra veckan beslutet att tillåta ägaren Södra Skog att avverka i området, och nu är avverkningen i full gång.

Men flera miljöorganisationer är kritiska till beslutet. De anser att de långsiktiga effekter som avverkningen kan få på områdets rika mångfald av sällsynta flora och fauna noggrannare måste undersökas.

– De här arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen och då ska man inte få utarma landskapet på det här sättet, säger Michael Nilsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Härryda.

Men enligt den bedömning som länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har gjort är de säkerhetsåtgärder som vidtagits tillräckliga för att säkerställa att avverkningen inte ska påverka arternas livsmiljö.

– Vi har tagit del av synpunkterna och prövat ärendet. Både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har landat i att det är okej att avverka skogen, säger Emil Bengtsson, distriktschef för Skogsstyrelsen i Göteborg, till SVT Nyheter Väst.

Men Michael Nilsson tvekar inte om att avverkningen i längden kommer påverka arternas möjlighet att överleva i området. Han säger att myndigheterna anser avverkningen vara oproblematiskt för att man går in och avverkar ett litet område i taget.

– Problemet är att man går in och avverkar åtta hektar i taget i ett område på 1 000 hektar. Men sen avverkar man åtta hektar till någon annanstans och för varje enskilt ingrepp säger myndigheterna att det inte påverkar miljön. Men någonstans går ju gränsen, säger han.

Michael Nilsson förklarar att trots att arterna i Yxsjöområdet skyddas av artskyddsförordningen har den typen av lagstiftning inte tilllämpats särskilt länge.

Det är först på senare tid som myndigheterna börjat arbeta med den typen av frågor och därför saknas det tydliga riktlinjer och rutiner i vad som gäller.

– Dessutom har ju Skogsstyrelsen en lång tradition att sätta skogsbruket i första hand och att få fram virke som huvudsaklig motivation för sin verksamhet, säger Michael Nilsson.

Syre Göteborg har även talat med Ornitologiska föreningen som även de är kritiska till avverkningsbeslutet. Härryda kommun har försökt att köpa ut skogsarealen från Södra – ett erbjudande som ägarna tackat nej till.

I svenska konflikter kring skogen hörs framför allt två parter – skogsindustrin och naturvårdsintressegrupper. Lokalt handlar det ofta om vilka områden som bör få olika slags skyddsstatus och hur väl skogsbruket har tagit olika miljöhänsyn. När samhället ställer om från fossila energi- och materialkällor ökar trycket på skogen som råvara – en utveckling som inte sällan leder till en konflikt mellan olika miljöaspekter, varnar Johan L Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment institute.

– Den biobaserade ekonomin ökar trycket på resurserna. Skalan av den här omställningen gör att det handlar om enorma volymer, så vi kommer absolut att se växande konflikter mellan olika miljöområden i skogen såsom biologisk mångfald och klimat, beskriver han.

Klass 1 – Högsta naturvärde (uppfyller ett eller flera kriterier):
• Biotoper med livskraftiga populationer av hotade arter.
• Lång historisk kontinuitet och särskilt stor ekologisk betydelse.
• Kärnområden som är viktiga för arters överlevnad i regionen.
• Större sammanhängande miljöer eller kluster av värdefulla miljöer.
• Mycket svåra att återskapa.
• Det enskilda området har stor betydelse på regional och nationell nivå.
• Få motsvarigheter i regionen.
Källa: Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Landvetter Park

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV