Radar · Nyheter

Station Haga godkändes

På sitt möte i tisdags godkände byggnadsnämnden i Göteborg detaljplanen för Västlänkens station i Haga.

Planen beskriver hur uppgångarna till stationerna ska se ut och hur trafiken ska ledas. Enligt den nya trafiklösningen ska det blir enklare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram i området. Spårvagnarna ska ska inte längre dela fil med bilisterna och nya cykelbanor ska byggas längs Allén. Planen innefattar också en ny underjordisk cykelparkering och en ny byggrätt i kvarteret kring Handelshögskolan.

Stationsbygget i Haga har rört upp många känslor på grund av områdets speciella karaktär. Miljön ställer stora krav på utförandet, säger Sandra Trzil, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret, till Vårt Göteborg:

– Utvecklingen av området kräver stor omsorg, hänsynstagande till kulturmiljön och en gestaltning utöver det vanliga. Inte minst med tanke på den påverkan som det pågående bygget av Västlänken innebär i form av schaktning och förlust av flera stora karaktärsskapande träd.

Vissa platser och byggnader kommer att skyddas, bland annat delar av Kungsparken, Samhällsvetenskapliga biblioteket och Rosenlundsbron.

Nästa steg är att kommunfullmäktige ska besluta om detaljplanen ska antas eller inte, vilket väntas ske i januari.