Radar · Nyheter

Ny handlingsplan för miljön klubbad

Phil Coale/TT | Göteborgs nya handlingsplan för miljön innehåller 189 åtgärder av olika slag.

Göteborgs stad har en ny handlingsplan för att nå stadens tolv miljömål. Fossilfri fjärrvärme, mer strandstädning och en ny kretsloppspark är några av de 189 åtgärderna i planen.

Nyligen antog Göteborgs stad en ny handlingsplan för miljön, med syfte att nå de tolv miljömål som staden har satt upp. Göteborg har sedan 2013 ett miljöprogram som både innehåller de tolv miljömålen samt sju så kallade ”åtgärdsstrategier”.

När miljöprogrammet antogs tog man också fram en handlingsplan som konkretiserade vilka faktiska åtgärder som skulle genomföras för att nå målen. Det är denna plan som nu har uppdaterats av miljö- och klimatnämnden.

Handlingsplanen innehåller sammanlagt 189 åtgärder som spänner över allt från minskning av koldioxidutsläpp till bättre resurshushållning. Vissa av punkterna handlar om att göra utredningar och ta fram planer, till exempel att undersöka förekomsten av mikroskräp från trafik, planera för fossilfri fjärrvärme och utreda möjligheten att skapa nätverk för stadsodlare.

Andra är mer konkreta, såsom att utse en avfallssamordnare, utöka strandstädningen, bygga en kretsloppspark och bevara gamla träd i stadsmiljön.

I inledningen till handlingsplanen understryks dock att den inte innefattar allt miljöarbete i Göteborg: ”Det pågår insatser som främjar miljömålen som inte fångas av denna handlingsplan.”

Alla nämnder och styrelser inom Göteborgs stad omfattas av handlingsplanen. Vilken nämnd eller styrelse som ansvarar för respektive område finns angivet för var och en av de olika åtgärderna. Där anges också vilka samarbetsparter som ska medverka.

Men planen berör inte bara stadens egen organisation, utan alla invånare, säger miljödirektör Anna Ledin i tidningen Vårt Göteborg:

– Mycket är sådant som göteborgarna kommer att märka av och som kan bidra till att de kan leva mer klimatsmart. Om vi ska uppnå våra miljömål måste alla dra sitt strå till stacken, både alla vi 50 000 som jobbar i Göteborgs stad och alla som bor här, säger Anna Ledin.

Den nya planen gäller mellan år 2018 och 2020. Därefter har miljö- och klimatnämnden i uppdrag att följa upp hur det har gått.

Det här är Göteborgs stads miljömål

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker
• Levande skogar
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
Källa: Göteborgs stad