Zoom

En tung bransch ställer om

I våras spikades färdplanen för en fossilfri byggsektor och alla byggbolag pratar nu fossilfrihet. Men skutan är tung att vända och än är de storskaliga projekten med klimatsmart byggande i fokus väldigt få. Men i Göteborg spirar hoppet.

Är det någon som tycker att byggbranschen är en progressiv bransch?

Tystnaden är kompakt och frågan är retorisk ställd. Den kommer från Christina Lindbäck, hållbarhetschef på bygg- och fastighetsföretaget NCC, under ett samtal om vägen till en fossilfri byggbransch i Dome of visions, en mötesplats för samtal om hållbarhet på Lindholmen.

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn i Sverige för 18 procent av de svenska koldioxidutsläppen, vilket motsvarar 11,1 miljoner ton (år 2015). Räknar man dessutom in importerade material ökar det med nästan det dubbla – 9,3 miljoner ton. Dessutom är det en bransch som genererar enorma mängder avfall, kemikalier, utsläpp och olika typer av påverkan på omgivande miljö.

Alla i branschen måste vara med för att miljöpåverkan ska minska – byggindustrin, leverantörer och kunder
Alla i branschen måste vara med för att miljöpåverkan ska minska – byggindustrin, leverantörer och kunder.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Utsläppen ska halveras

Själva boendet har också en stor miljöpåverkan. Hela 36 procent av Sveriges totala energianvändning kommer från våra bostäder och lokaler. Hur vi bygger våra bostäder och andra byggnader är därför en enormt viktig del i omställningen till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. Det är brådskande och akut, men det är en tung skuta att vända.

– Vi ska reducera våra utsläpp med 50 procent till år 2020 jämfört med 2015 års utsläpp, säger Christina Lindbäck på NCC.

Hon berättar om utmaningarna, som handlar om bland annat transporter, material och byggarbetsplatsen.

– Vi ses inte som en progressiv bransch vad gäller hållbarhetsfrågorna och det är en fara, för det kan bli en självuppfyllande profetia. Vi måste se möjligheterna.

Och möjligheterna är många: det finns potential att göra hela byggprocessen mycket mer hållbar genom allt från bättre planering och bättre samarbeten till nya materialval och tekniker. Nya pilotprojekt finns runt om i landet och världen, men de är fortfarande just pilotprojekt och en minoritet av allt som byggs.

– Vi lurpassar på varandra, vem tar första steget? Istället för att se det som en fantastisk konkurrensfördel, säger Christina Lindbäck.

Trä har seglat upp som ett miljöbättre alternativ när det kommer till byggande, men fortfarande finns det flera problem med träbyggandet
Trä har seglat upp som ett miljöbättre alternativ när det kommer till byggande, men fortfarande finns det flera problem med träbyggandet. Betongen behåller därför sin ställning.Foto: Pixabay

Färdplan för fossilfrihet

Den 6 mars 2018 spikades Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn, inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Ambitionerna är stora: år 2045 ska bygg- och anläggningsbranschen vara klimatneutral. Och det förs många samtal och initieras många konferenser på området, men ännu verkar de konkreta satsningarna vara marginella.

– Vi skulle kunna halvera utsläppen från byggsektorn med redan känd teknik, säger Filip Johnsson, professor i energiteknik på Chalmers.

Han tittar specifikt på omställning av energi och material i byggbranschen och har varit med och tagit fram färdplanen.

Filip Johnsson menar att det färdiga priset på ett hus som innehåller klimatneutrala basmaterial bara skulle stiga marginellt – med ungefär 0,5 procent – när det kommer till cement och stål.

– Det som behövs nu är tillgång till finansiellt kapital för att främja investeringar i nya tekniker, samt en kombination av kundkrav, marknadsinitiativ och tydliga klimatmål med långsiktiga styrmedel.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Samverkan nödvändigt

NCC:s konkurrenter, byggkoncernen Skanska, satsar även de på miljö- och klimatvänligt byggande. Pilotprojekt har uppförts och alla nybyggen inom bostadsområdet är Svanen-certifierade. Företaget vill vara ledande inom hållbart nybyggande och har bland annat varit med och byggt nollenergibyggnaden Listerbyskolan i Ronneby.

Agneta Wannerström ansvarar för klimatneutralitet på Skanskas hållbarhetsavdelning och var med och initierade Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

– Nu har Sveriges byggindustrier tagit detta vidare och vill dra med sig andra branscher, se vilka krav man kan ställa i offentliga och privata upphandlingar. Vi ska försöka vara duktiga på att leverera på färdplanen och vi satte målet att bli helt klimatneutrala till 2045. För det krävs djupare analyser och handlingsplaner genom hela värdekedjan. Vi kommer inte klara av att uppnå det utan kunder och leverantörer.

Samverkan är ett ord som dyker upp när de flesta pratar om möjligheterna att uppnå målen. Att en aktör ensam ställer höga krav är ingen lösning. Skanska samarbetar exempelvis med Volvo för att få fram fossilfria arbetsmaskiner. I september öppnade Volvo Electric site, där Volvo och Skanska tillsammans har försökt skapa en fossilfri bergtäkt. Utvinning av sten och grus sker med maskiner som är nästan helt eldrivna. Sammantaget är det en 95-procentig minskning av koldioxidutsläpp.

– Vi har jobbat mycket internt, nu måste vi pressa ner det i hela organisationen och skala upp användningen av bra lösningar. Det är dags för implementering, säger Agneta Wannerström.

Hon berättar att de redan i dag producerar nollenergihus, det vill säga hus som producerar den energi som huset behöver, men att de framöver vill bygga nollerenergihus som producerar mer energi än de behöver. Detta ska kompensera för byggskeendet och göra hela processen klimatneutral på 50 år.

– Vi ska bygga ett radhusområde i Skåne som kommer att bli klimatneutralt om 50 år.

En annan sak som framkommer från flera av dem vi pratar med är att de behöver kunder som vill förändra, att det inte går att göra själva.

– De största utmaningarna i byggskedet är materialtillverkningen: cement, betong, stål, asfalt, säger Agneta Wannerström, och menar att det är bra att även de branscherna är på klimatfrågan.

Det kan tyckas omöjligt att göra byggbranschen fossilfri, men nu har en färdplan spikats mot en helt fossilfri byggbransch
Det kan tyckas omöjligt att göra byggbranschen fossilfri, men nu har en färdplan spikats mot en helt fossilfri byggbransch.Foto: Johanna Stål

Trä eller betong?

Många ser byggnader i trä som lösningen på problemet. Det kan göras fossilfritt, är ett lätt material, ganska billigt och ger hälsoeffekter. Och byggande i trä har ökat med tio procent sedan år 1994. Men att det är lösningen är inte hela sanningen. Även trä har sina problem, och den som vill bygga i trä har till exempel riktlinjer för fukt, ljudisolering och brandrisk att förhålla sig till. Det går heller inte att använda under mark och som ytterfasad.

Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas concrete group, anser att cement klarar sig bra i konkurrensen med trä. Den står för fem procent av utsläppen i världen, men sett till mängden som använts är det inte så farligt, menar han. Och nu pågår många försök att göra den bättre ur utsläppssynpunkt. Betong går dessutom att återvinna.

Men frågan är om det görs? Nja, betongåtervinning är fortfarande ett mycket marginellt förfarande och betong kommer fortfarande att ha den största delen av klimatpåverkan i byggfasen.

I Lerum byggs Aspen strand med Svanencertifierade hus och många hållbarhetsaspekter
I Lerum byggs Aspen strand med Svanencertifierade hus och många hållbarhetsaspekter.

Hoppet på gång

Ett projekt i sin linda är Hoppet i Göteborg. Lokalförvaltningen satsar på att bygga en fossilfri förskola och tanken är att det ska bli ett spjutspetsprojekt som visar vägen för fossilfritt byggande framöver. I en analys av en traditionell nybyggd förskola har det konstaterats att över 200 av de använda produkterna innehåller fossila råvaror, såsom fossiloljebaserade plaster, färger, lim och isoleringsmaterial. Tanken är att man nu ska komma bort från detta och skapa ett projekt som kanske kostar mer, men som för hela branschen i rätt riktning.

Nina Jacobsson Stålheim är teknik- och hållbarhetschef på lokalförvaltningen i Göteborgs stad och arbetar mycket med projektet.

– Just nu håller vi på att välja samverkansentreprenör, och vi räknar med att vi landar i december. Efter det börjar projektering och produktion. Vi ska vara klara att öppna förskolan till jubileet år 2021, så vi behöver komma igång snarast.

Det är en stor apparat att bygga en ny förskola, den första helt fossilfria dessutom. Det har initierats ett tiotal forsknings- och innovationsprojekt knutet till projektet. När samarbetspartner sökts har man begärt att den sökande ska skriva ett ansökningsbrev, likt vid en anställningsintervju, där man får förklara varför man är lämpad för projektet och där man får visa sin ambition och drivkraft.

– Det är ovanligt många som hört av sig som vill vara med på den här resan. Projektet ligger ofantligt bra i tiden.

Många har gått och funderat på dessa frågor och ser projektet som en möjlighet, säger Nina Jacobsson Stålheim.

Hon säger att det händer ganska lite i branschen generellt, men menar att det har börjat snackas mycket på senaste tiden.

– Jag tror att när vi tittar tillbaka om tio år kommer vi säga att det var år 2019 som det började hända grejer på riktigt.

Hoppet ska vara en helt fossilfri förskola som ska pusha branschen framåt
Hoppet ska vara en helt fossilfri förskola som ska pusha branschen framåt.Illustration: Liljewall Arkitekter

Svåraste utmaningarna

– Framför allt är det på installationssidan, såsom rör och avloppsrör, där det är svårt att bli helt fossilfri, säger Nina Jacobsson Stålheim och fortsätter:

– Där är det mycket plastmaterial och mycket som importeras, så det är svårt att garantera fossilfrihet i alla led. Men när det kommer till exempelvis stommar av trä är det möjligt att säkerställa hela ledet från leverantören.

Hon har haft workshops kring nollpåverkan på byggarbetsplatser. Det kan exempelvis handla om att man använder maskiner som går på el.

– Det finns några lågt hängande frukter som vi förvånats över att det inte har tagits tag i. Så som att det används onödigt mycket material och att det blir mycket spill. Man skulle ganska enkelt kunna få till mindre kabeldragning och slimmade bärande konstruktioner. På byggarbetsplatsen är det långt ifrån standard med energieffektiva bodar och man belyser mycket i onödan.

Hon tycker också att vi behöver bygga mer i trä. Betongen kommer finnas kvar, men mer kan ersättas av trä.

Svårt komma ner till noll

– Vi kommer inte att ha nollutsläpp. Det kommer troligtvis finnas några plastmaterial och lite transporter som vi inte kan komma ifrån. Men kommer vi ner till 25 procent fossila material är vi jättenöjda. Sedan koldioxidkompenserar vi för resten. Jämfört med sådant som gjorts tidigare är det jättebra.

Nina Jacobsson Stålheim uppmanar innovativa företag på produktsidan att höra av sig. Just nu utforskar de olika material.

– Lerbygge är intressant. Vi kommer ha mycket lera till godo från Västlänksbygget. Så just nu kollar vi på om det är möjligt att vi kan bygga i lera.

– Nästa steg efter Hoppet kan kanske bli att bygga ett helt fossilfritt kvarter. Vi har sådana idéer, men det är inget konkret i nuläget, avslutar hon.

En femtedel av alla utsläpp

Bygg- och fastighetssektorn står för 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (mätt 2014), 25 procent av partikelutsläppen, 33 procent av mängden genererat avfall, 17 procent av de hälsofarliga kemikalierna och 4 procent av de miljöfarliga kemikalierna.
Källa: Boverket

Cement och betong

Betong står för cirka hälften av klimatpåverkan i byggprocessen och där är cementen som används som bindemedel det största problemet. Vissa företag försöker halvera miljöpåverkan och en av metoderna är att ersätta cementen i betongen med bland annat flygaska. Bostadens energikonsumtion har också en stor miljöpåverkan, där plusenergihus och förnybara energikällor såsom solpaneler blir allt mer populära.

Göteborgsprojekt med miljöfokus

Vallda Heberg i Kungsbacka:
Stort fokus på förnyelsebar energi, där 40 procent kommer från solenergi.
Kvarnbyterrassen i Mölndal:
Bostäder och utveckling på en av regionens mest förorenade platser. Mycket stort fokus på bland annat hållbar sanering och jordarmering för att spara koldioxid.
Landvetter Södra:
Ett helt nytt hållbart samhälle som ska byggas längs den kommande Götalandsbanan.
Centralen (en del av Citytunneln):
Stort fokus på koldioxidminskande åtgärder.
Aspen strand i Lerum:
Ett nytt bostadsområde med Svanencertiferade hus
.Höjden i Lerum:
Skanskas första plusvärmehus som stod klara 2010.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV