Zoom

Mer utsorterat matavfall ger lyft åt biogasen

Göteborgs stad lyckades nästan dubblera utsorteringen av matavfall hos hushållen i ett pilotprojekt. Nu ska man applicera lärdomarna på fler bostadsområden. Samtidigt växer efterfrågan på både den biogas och gödseln som tillverkas av avfallet.

I projektet Matavfallspiloterna lyckades hyresgästerna i ett hyreshus med 150 lägenheter samla in två och ett halvt ton mer matavfall på ett år, vilket innebar en ökning från 21 till 37 procent av allt matavfall i huset. Resultatet  var över förväntan.

– Det är ett fantastiskt resultat som också visar att det går att samla in mer matavfall om man gör rätt saker. Nu behöver vi gå ut brett och samarbeta med flerbostadshusägare, förvaltare och fastighetspersonal för att genomföra det här i hela Göteborg, säger Mia Carlevi, projektledare på Kretslopp och vatten vilket var den enhet som drev projektet.

Genom intervjuer med hyresgäster och fastighetspersonal samt tester av olika åtgärder i tre olika flerbostadshus i Kyrkbyn och Rannebergen har myndigheten fått insikter om vad som fungerar bäst.

I det hus där insamlingen ökade mest fanns det sorteringsutrustning i köken, projektteamet hade personlig kontakt med hyresgästerna och satte upp särskild information som antydde förväntningar på att hyresgästerna skulle lyckas. Informationen var bildbaserad och fanns på flera språk.

– Personlig kontakt mellan fastighetspersonal och hyresgäst verkar vara avgörande för engagemanget. Och att det finns möjlighet att sortera i köket, tror Mia Carlevi.

Utsorteringen ger flera mervärden

Av det utsorterade matavfallet produceras gödsel och biogas. Biogas är ett bränsle som nästan inte påverkar klimatet och som ger mycket renare luft än bensin gör. Biogas minskar koldioxidutsläppen med 80 procent, partikelhalten med 99 procent och kväveoxidhalten med 90 procent.

Gödseln som produceras ger ett viktigt tillskott av fosfor till jordarna. Fosfor är ett ämne som är livsavgörande både för människan och för växter och djur. Det är ett grundämne som numera framförallt bryts i fosforgruvor utomlands för att sedan importeras som en beståndsdel i konstgödsel. Men fosfor kan alltså även utvinnas ur matavfall som biogödsel. Då får man dessutom med värdefulla mikronäringsämnen som saknas i konstgödsel. Brytbar fosfor är en ändlig resurs, precis som olja, men som till skillnad från olja inte går att ersätta med annat.

Matavfallspiloterna har drivits under ett år av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Förvaltningen har sedan 90-talet samlat in matavfall för återvinning – till en början för att kompostera till jord och sedan några år tillbaka för att utvinna biogas och biogödsel. Andelen matavfall som samlas in ökar men det är fortfarande bara knappt hälften som samlas in, resten hamnar i den vanliga soppåsen. Genom att intervjua människor i deras hem och se hur de hanterar sina sopor i köket och i soprummet har Kretslopp och vatten fått nycklar till vad som går att göra för att öka andelen som samlas in.

Projektet har tagit sin utgångspunkt i två olika bostadsområden – Rannebergen och Kyrkbyn. Det är i flerbostadshus utsorteringen av matavfall behöver öka – snittet ligger idag på 32 procent medan villahushållen sorterar ut 72 procent.

Biogasen ökar snabbt i Sverige

Användningen av biogas ökar snabbt i Sverige, närmare bestämt med 30 procent mellan åren 2016 och 2017. Det visar statistik från Energimyndigheten. Fordonsgasen, den gas som finns för tankning av bilar, bussar och lastbilar innehåller numera över 90 procent biogas, resten består av den fossila naturgasen. Produktionen av biogas ökar i Sverige men det importeras även stora volymer från framförallt Danmark där produktionen har särskilda subventioner som pressar ner priset.

– Vi ser ett snabbt växande intresse för biogas i samhället, inte minst inom industrin som på allvar börjar ställa om med hjälp av biogas. Det visar att biogasanvändningen kan öka snabbt i Sverige och att användningsmålet på 15 terawattimmar till 2030, som vi sätter upp i vårt förslag på nationell biogasstrategi, är fullt realiserbart. Men för att nå dit krävs en rad åtgärder som undanröjer hinder, samt stimulerar produktion och efterfrågan, säger Maria Malmkvist, vd för branschorganet Energigas Sverige.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över branschens villkor och om fler eventuella stödåtgärder är nödvändiga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV