Radar

Ökande världshunger i konflikternas spår

Busani Bafana/IPS | Många människor som drabbas av konflikter är helt beroende av jordbruket för sin överlevnad.

En ny FN-rapport visar att antalet människor i världen som tvingas gå hungriga ökar något för tredje året i rad. Samtidigt finns det en tydlig koppling mellan brist på mat och konflikter.

Enligt FN:s nya rapport finns det nu 821 miljoner människor i världen som tvingas gå och lägga sig hungriga medan 150 miljoner barn har drabbats av hämmad fysisk och mental utveckling på grund av undernäring. De nya siffrorna går stick i stäv med de globala utvecklingsmålen, som slår fast att hungern ska ha utrotats till 2030.

I en annan rapport understryker FN:s jordbruksorgan FAO de starka kopplingarna mellan hunger och konflikter.

I rapporten beskriver Nyalen Kuong hur hon och hennes döttrar tvingades på flykt från Sydsudan, efter att hennes man och två söner dödats och familjens boskap gått förlorade i samband med en attack mot deras hemby.

De bybor som överlevde tvingades bege sig till ett område som omgärdades av sumpmarker. Där fanns nästan ingenting att äta och den akuta undernäringen ledde till att många blev sjuka. Till sist lyckades dock Nyalen Kuong och hennes döttrar ta sig till ett sjukhus där de fick vård.

Beroende av boskap

Sydsudan är Afrikas yngsta nation, men landet har även varit drabbat av ett långvarigt inbördeskrig. Enligt FN riskerar nu närmare 2,8 miljoner invånare, varav de flesta är beroende av boskap för sin försörjning, att drabbas av akut brist på mat.

I många konfliktområden runt om i världen drabbas människor på liknande sätt. Konflikterna gör att befolkningar förlorar sin försörjning och ökar andelen som hungrar och drabbas av undernäring.

Tidigare i år slog FN:s säkerhetsråd i en resolution fast hur nära sammankopplade konflikter och matbrist är, samtidigt som alla stridande parter uppmanades att skydda civila och deras möjligheter att producera och få tag på mat.

FAO:s kommunikationschef Enrique Yeves säger till IPS att de globala utvecklingsmålen slår fast kopplingen mellan en hållbar utveckling och fred.

– Upprätthållandet av fred innebär insatser för att förhindra att konflikter bryter ut, eller återuppstår.

Enrique Yeves säger att insatser för att stärka tillgången på mat och förbättrade möjligheter för jordbrukare är av avgörande betydelse i konfliktförebyggande arbete. Detta eftersom sådana insatser också riktas mot grundorsakerna till många konflikter.

Många människor som lever med konflikternas effekter är helt beroende av jordbruk för sin överlevnad. Enligt FAO står jordbruken för två tredjedelar av alla arbetstillfällen och en tredjedel av bruttonationalprodukten i de länder som är utsatta för långvariga konflikter.

Minskar risk för konflikter

Sedan år 2000 har nästan hälften av alla inbördeskonflikter som brutit ut i världen drabbat Afrika, en kontinent där en mycket stor andel av befolkningen är beroende av att ha tillgång till odlingsmarker. Och i 27 av de 30 inre konflikter som brutit ut i Afrika uppges konflikter om marktillgångar vara en starkt bidragande orsak.

En tryggad livsmedelsförsörjning kan bidra till att minska riskerna för konflikter.

David Moore, som är verksam vid Johannesburgs universitet, säger till IPS att konflikter ofta är komplicerade och kräver insatser där lokala aktörer kan samarbeta med större internationella organ.

Enrique Yeves vid FAO säger att FN-organet har skapat en grupp bestående av Nobelpristagare, som bland annat har till uppgift att öka kunskaperna om den nära kopplingen mellan en tryggad livsmedelsförsörjning och fred. För närvarande består gruppen av tio framstående personer.