Radar

Svårt att bli oberoende av inhyrd personal

Isabell Höjman/TT | Det är inte enkelt att göra sig oberoende av bemanningspersonal i hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionens mål att vara oberoende av inhyrd personal kommer inte att nås i tid. Istället ställer sig regionstyrelsen bakom en plan för utfasning av bemanningsföretagen.

Västra Götalandsregionen har som mål att vara oberoende av att hyra in personal via bemanningsföretag den 1 januari 2019. Men målet är svårt att nå, konstaterade regionstyrelsen på sitt senaste möte. Trots att man vidtagit ett antal åtgärder för att minska behovet av bemanningsanställda är det inte tillräckligt.

I augusti bad koncernledningen för hälso- och sjukvård varje förvaltning att lämna in en konsekvensbeskrivning för ett stopp av inhyrd personal. Dessa visar att förvaltningarna till stor del gör samma analyser. Framför allt pekar man på risken att ett stopp skulle försämra tillgängligheten, men också att produktiviteten skulle minska om yrkesgrupperna blev ojämna sinsemellan – alltså om det till exempel blir för många läkare i relation till sjuksköterskor.

Vissa befarar också att arbetsbördan för ordinarie personal skulle öka och arbetsmiljön försämras, vilket innebär en risk för att fler säger upp sig.

Då målet att bli oberoende vid årsskiftet sannolikt inte kommer att nås har man istället gjort en plan för hur bemanningsföretagen i hälso- och sjukvården successivt ska fasas ut. Enligt den ska man under hösten bland annat införa ett stopp för inhyrning av legitimerade läkare utan specialistexamen, narkosläkare och medicinska sekreterare. Det ska även skapas en funktion för att koordinera personal i regionen.

Regionstyrelsen i Västra Götaland ställer sig bakom utfasningsplanen. Man konstaterar också att arbetet med risk- och konsekvensanalyser måste fortsätta i samverkan med arbetstagarorganisationer och fack.