Radar · Nyheter

”Giftet i hamnen måste in i valdebatten”

Björn Larsson Rosvall / TT | Där Cityvarvet låg tidigare har höga halter av miljögiftet TBT hittats.

I bottenslammet under det som tidigare var Cityvarvet, i närheten av Lindholmen, har det uppmätts farliga halter av miljögiftet tributyltenn (TBT). Nu måste politikerna kräva att de tidigare ägarna sanerar marken, eller nå en förlikning skriver GP:s Ledarsida.

Det är i fredagens tidning som ledarskribenten Jenny Sonesson tar upp frågan om de giftiga ämnen som finns under det gamla varvet. Även om de inte utgör någon fara för allmänheten när de ligger stilla på botten, så hindrar de att platsen åter tas i bruk som varv, eller att annat byggande, såsom en bro över älven kan komma igång. Det hävdar Lena Andersson som är VD för Älvstranden Utveckling AB som ansvarar för området idag. Tidigare har varvet haft flera ägare, där den senaste är Volvo Real Estate, vilka bör vara de som betalar för en sanering av marken enligt principen ”Förorenaren betalar”.

Miljöförvaltningen kommer att uppmana  Göteborgspolitikerna att utkräva ansvar av Volvo, som i sin tur får ansvaret att pressa de tidigare ägarna av marken, om de vill att de ska ta sin del av ansvaret för saneringen.

”Det är självklart att företag som skitar ner tar sitt ansvar och inte räcker över notan till skattebetalarna men risken finns att TBT-frågan begravs i en juridiskt utdragen process” skriver Jenny Sonesson som frågar sig om en eventuell förlikning i målet är det mest effektiva sättet att komma vidare i frågan.

Fakta: TBT

TBT är en förkortning på Tributyltenn. Ämnet är hormonstörande och förbjöds i Sverige år 1989 och i hela världen. år 2008. 
Även mycket låga koncentrationer i vatten får som följd att vattenlevande organismer blir sterila och får nedsatt immunförsvar. Även människor kan få nedsatt immunförsvar om de utsätts för giftet. 

Källa: GP