← Till Tidningen Global
Radar

Kvinnorna fler på universitet världen över

Kvinnor tar ökad plats på lärosätena, i Sverige och i hela OECD.

SVERIGE Sverige har, i ett internationellt perspektiv, en välutbildad befolkning. Men trots att studierna är avgiftsfria och studiemedlen generösa är den sociala snedrekryteringen större i Sverige än i en rad andra länder. I bland annat Italien, Chile och Slovenien är andelen studenter med lågutbildade föräldrar högre än i Sverige, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet. Å andra sidan hör Italien och Chile till de OECD-länder som har lägst andel vuxna med eftergymnasial utbildning.

Rapporten visar också att kvinnor är mer högutbildade än män i alla andra OECD-länder. I Sverige är 57 procent av högskolenybörjarna kvinnor, medan motsvarande andel i hela OECD är 54 procent. I Sverige är det dessutom en betydligt högre andel kvinnor som slutför studierna: 64 procent av de studenter som tar examen är kvinnor.

Sverige hör också till de länder där utlandsfödda har en högre utbildningsnivå än inrikes födda. Medan 44 procent av de utlandsfödda har minst två års eftergymnasial utbildning är andelen 41 procent i gruppen födda i Sverige.