← Till Tidningen Global
Radar

Amnesty efterlyser större inflytande för samer

Renflytt.

Amnesty International Sverige är kritiska till den svenska statens bristande hänsyn till samers rättigheter. I ett yttrande till lagrådsremissen om en ny konsultationsordning för det samiska folket välkomnas därför initiativet att utöka rätten till konsultation för samerna. Men i bakgrunden kvarstår konflikten mellan gruvintressen och samers rätt till sina marker.

SVERIGE Amnesty International Sverige menar emellertid att förslaget ”inte går tillräckligt långt för att verkligen leva upp till den rätt till inflytande som urfolk har”.

– Amnesty ser inte att den föreslagna rätten till konsultation faktiskt ger rätt till inflytande över beslut som har särskild betydelse för samerna, vilket är vad som krävs enligt FPIC [fritt och informerat förhandssamtycke, reds.anm.], säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor och urfolks rättigheter på Amnesty i Sverige, i ett uttalande.

FPIC är en regel som uppnått sin status av internationell sedvanerätt och som därför samtliga världens länder – och även Sverige – måste respektera. Och enligt den nya skrivning som nu är ute på remiss ska samer få bedöma vilka ärenden som har stor betydelse och som i praktiken innebär en konsultationsplikt för myndigheterna.

”Ingen vetorätt”

Myndigheterna sitter emellertid alltjämt med trumf på hand och kan avgöra om undantag till konsultationsplikten föreligger, något som Amnesty menar reser frågor om huruvida samers inflytande verkligen säkras enligt det nya förslaget.

För S–Mp-regeringen – uppbackad av Liberalerna och Centerpartiet – har emellertid ett uttalat mål att säkra goda förutsättningar för gruvetableringar, vilka ofta sker i närheten till eller till och med på marker tillhörande samer.

Traditionell renskötsel kan komma att få stryka på foten för att bereda väg för nya exploateringar, menar Sveriges samebyar.

Näringsminister Mikael Damberg har talat om ”samexistens” med samerna å ena sidan men å andra sidan inte velat ha någon åsikt om de facto att nio av tio planerade gruvor ligger i nuvarande renbetesland. Damberg menar i en intervju med SvD Näringsliv att införandet av FPIC ska förstärka demokratiska processer och leda till att samers rättigheter tillvaratas på ett bättre sätt.

– Men det är inte en rättighet och det utgör inte heller någon vetorätt, säger näringsministern till SvD Näringsliv.

FN-kritik

Bland annat FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige för sin behandling av sitt urfolk och fastän Mikael Damberg sagt att regeringen strävar efter att kunna ratificera ILO-konventionen 169 förblir det oklart när Sverige gör samma sak som Danmark och Norge.

Enligt Amnesty International Sverige är införandet av en konsultationsordning som på allvar införlivar FPIC-principen i svensk rätt ett steg i rätt riktning, och med förmågan att råda bot på några brister.
– Men Amnesty beklagar att förslaget inte i högre grad tagit Sveriges internationella skyldigheter gentemot sitt urfolk på allvar, säger Johanna Westeson.