← Till Tidningen Global
Zoom

Förlust av biologisk mångfald hotar framtida generationer

Pelikanfåglar i Sonora i Mexiko.

Om inte snabba åtgärder sätts in riskerar närmare en miljon växt- och djurarter att utrotas – och det innebär ett hot mot framtida generationer. Det visar en stor rapport om biologisk mångfald som företrädare för 130 länder står bakom.

Många av de växt- och djurarter som är hotade riskerar att utrotas inom de närmaste decennierna, visar rapporten från IPBES, som är FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald.

– Den biologiska mångfalden är viktig för mänsklighetens välbefinnande, och vi människor är på väg att förstöra den, sade panelens avgående ordförande Robert Watson i samband med att rapporten lanserades i Paris.

IPBES, som bildades 2012 och har representanter för 130 regeringar, slår fast att minskningen av arter är större än någon gång tidigare i mänsklighetens historia. Dessutom går den negativa utvecklingen allt snabbare – vilket även innebär ett hot mot mänskligheten och tillgången till mat, vatten och energi – men också mot fred och stabilitet.

– Det är en säkerhetsfråga i betydelsen att förlusten av naturresurser, i synnerhet i fattiga utvecklingsländer, kan utlösa konflikter, sade Robert Watson.

Forskarna menar att för att vända utvecklingen och rädda den biologiska mångfalden krävs det insatser från alla samhällsaktörer – och att frågan tas på lika stort allvar som klimathotet.

– Om vi inte agerar nu så kommer vi att underminera välbefinnandet för dagens och framtidens generationer. Detta är en moralisk fråga – vi ska inte förstöra miljön. Och det är en etisk fråga eftersom förlusten av biologisk mångfald slår mot de fattigaste och förvärrar en redan orättvis värld, sade Robert Watson.

Enligt rapportförfattarna har klimatförändringarna fram till nu varit den främsta orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Men de bedömer att överfiske, föroreningar av mark och hav, skogsskövling och spridningen av invasiva arter innebär ett minst lika stort framtida hot.

Forskarna som sammanställt rapporten har analyserat upp emot 15 000 vetenskapliga studier och lyfter fram de fem viktigaste hoten mot världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter. Dessa utgör en förändrad användning av land och hav, överutnyttjande av arter, klimatförändringar, miljöföroreningar och spridningen av invasiva arter i miljöer där de tidigare inte funnits.

Anne Larigauderie, som varit med och lett arbetet med rapporten, påpekade att även om resultaten är mycket oroande så vill IPBES ändå understryka att det ännu finns hopp.

– Vi vill inte att människor ska känna sig nedslagna och att ingenting kan göras, att slaget redan är förlorat, för det är det inte, sade hon.

Enligt rapportförfattarna går det fortfarande att vända utvecklingen – om världen genomför kraftiga åtgärder för att skapa en global hållbarhet, bland annat genom att satsa på återvinning, ekologiska jordbruksmetoder och minskade föroreningar av världshaven.

Eduardo S. Brondizio, som är en av flera ordföranden för rapporten, säger till IPS att dokumentet består av vetenskapliga rön som aldrig tidigare har sammanställts.

– Den innehåller bevis som bör tas på allvar och människor bör bli medvetna och agera, säger Eduardo S. Brondizio, som är professor i antropologi vid Indianas universitet.

Vid presentationen av studien underströk Audrey Azoulay, som är generaldirektör för FN-organet Unesco, vikten av utbildning i kampen för att skapa en hållbar värld.

– Efter denna historiska rapport kan ingen längre säga att de inget visste. Vi kan inte fortsätta med att förgöra den biologiska mångfalden. Detta är vårt ansvar inför kommande generationer, sade hon.