← Till Tidningen Global
Radar

Satsningar på hållbart jordbruk krävs i kampen mot hungern

Sydsudan.

Det krävs betydligt större satsningar på hållbart jordbruk om hundratals miljoner människor på landsbygden ska kunna lyftas ur sin fattigdom. Det säger experter.

FATTIGDOM Nyligen anordnade forskningsinstitutet IFPRI ett möte vid FN-högkvarteret i New York med fokus på vilka investeringar som behövs för att trygga framtidens matförsörjning. Alla experter, som företrädde ett antal ledande organisationer och organ, var överens om att det finns ett akut behov av att öka investeringarna i ett jordbruk som är miljömässigt hållbart.

Världsbefolkningen fortsätter att öka och beräknas att uppgå till över åtta miljarder människor 2025, medan åkermarkernas areal kommer att förbli desamma. Samtidigt riskerar ett ohållbart jordbruk att leda till att det kommer att bli allt svårare att få fram all den näringsrika mat som en stigande global befolkning har behov av.

Vid mötet framhöll Gerda Verburg, som företräder organisationen Scaling Up Nutrition Movement, att ett av de stora problemen i dag är hur enorma mängder mat förslösas.

John Coonrod, vice ordförande för den internationella organisationen Hunger Project, påpekade att de flesta fattiga och hungrande i världen är småbönder.

– De är de svagaste inom den privata sektorn. Och vissa jordbruksinvesteringar som görs av företag kan skada dem, säger John Coonrod till IPS.

Två av hindren för ett effektivt jordbruk utgörs enligt honom av småböndernas svaga ställning och att odlingarna av mindre näringsrika grödor blivit fler.

– Det har gjorts för stora investeringar i dessa grödor, vilket drivit upp priserna på mer näringsrik mat. De fattigas matsystem består av tomma kalorier. För att bekämpa undernäringen måste mångsidigheten i de fattigas dieter öka och innehålla mycket mer frukt och grönsaker, vilket kräver att den lokala produktionen måste stiga för att priserna ska kunna sjunka, säger John Coonrod.

Rob Vos vid IFPRI säger att de privata investeringarna i ett hållbart jordbruk måste öka, men då krävs det också att förutsättningarna förbättras. Det handlar bland annat om förbättrade vägar, och en ökad tillgång till elektricitet och kyllager.

– Det skulle leda till förbättrade och mer stabila marknadsförutsättningar för bönderna, skapa många nya arbetstillfällen och minska riskerna för investeringar i jordbruket, säger han.

Dessutom menar Rob Vos att det behövs fler stimulansåtgärder för att öka investeringarna i hållbara jordbruksmetoder med fokus på en ökad produktion av frukt och grönsaker.

Den åsikten delas av Brian Bogart, som arbetar som rådgivare till FN:s livsmedelsprogram, WFP. Han underströk också att FN:s medlemsstater har ett ansvar på nationell nivå.

– Det är deras ansvar att leda dessa satsningar genom att utveckla effektiva partnerskap med den privata sektorn och skapa miljöer som uppmuntrar till investeringar.

Men även civilsamhället har en viktig roll, påpekade John Coonrod vid Hunger Project, och framhöll hur hans organisation arbetar:

– Vi arbetar för att föra fram näringsrik mat genom informationsinsatser och genom att stötta förbättrade lokala jordbruksmetoder.

Rob Vos vid IFPRI påpekade samtidigt behovet av mer forskning i kampen mot hunger och fattigdom. Hans forskningsinstitut arbetar bland annat med att granska vilka åtgärder som är mest effektiva i arbetet för att motverka de brister som finns inom dagens livsmedelssystem.

– Men vi vet fortfarande alldeles för lite om vad som orsakar förändringar inte bara inom jordbruket utan genom hela livsmedelskedjan, från gård till gaffel, säger Rob Vos.

Carmen Arroyo/IPS