Glöd · Debatt

Sluta minimera vargstammen

En varg i en skånsk skog, fotograferad med viltkamera.

Vargen i Sverige är rödlistad, utrotningshotad och inavlad, och ändå pågår licensjakten just nu. Stoppa den innan det är för sent, skriver Maria Ljung och Kim Aronsson.

DEBATT. Länsstyrelserna i Värmland, Västra Götaland, Västmanland, Södermanland och i Örebro har beslutat om licensjakt på sammanlagt 36 vargar i januari 2024. Något Revolution Rov motsäger sig å det bestämdaste, därav detta debattinlägg för att visa våra beslutsfattare att vi är många som inte vill se någon licensjakt på varg 2024.

För att reda ut eventuella frågetecken i frågan, låt oss därför ställa oss frågorna: Hur mår våra svenska vargar egentligen? Vad innebär ytterligare en licensjakt i praktiken för vår svenska vargstam?

Den svenska vargen är fridlyst och klassad som starkt hotad av utrotning på Artdatabankens rödlista. Vargen har även ett strikt skydd i EU:s naturvårdsdirektiv, det finns också ett riksdagsbeslut om att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige.

Hösten 2023 fanns det omkring 400 vargar i Sverige, men det är en känslig och sårbar vargstam. Dess genetiska status behöver förbättras avsevärt för att göra populationen livskraftig även på lång sikt. Många vargar som bildar par i nuläget är nära besläktade med varandra, genetiskt sätt motsvarande syskonpar. Den svenska vargstammens överlevnad hänger faktiskt på att det vandrar in nya vargar från Finland och Ryssland och fyller på med nya gener, så kallade genetiskt viktiga vargar.

Under de senaste tio åren har det vandrat in ungefär en ny finsk eller rysk varg varje vinter i norra delen av Sverige och Norge, men endast ett litet fåtal av dessa har kunnat nå fram till potentiella partners. Istället blev de skjutna under skyddsjakter till förmån för renbeteslandet.

Den illegala jakten, ”tjuvjakten” utgör också ett allvarligt hot mot vår vargpopulation. Illegal jakt är naturligtvis svår att övervaka och dokumentera, det finns stora mörkertal av försvunna vargar varje år. Genom dna-analys har forskare ändå påvisat att så många som upp till 80 stycken vargar varje år skjuts illegalt. I många licensjaktsbeslut på varg de senaste åren har det argumenterats för att om legal jakt tillåts försvinner den illegala jakten. Men så har det ju inte alls blivit, utan ännu fler vargar har fått sätta livet till.

Det politiska läget kring vargfrågan i Sverige har efter regeringsskiftet hösten 2022 även det ökat hotet avsevärt mot den svenska vargstammen. Regeringen har bland annat beslutat att låta se över om referensvärdet för varg kan sänkas till 170, istället för som i dag 300 individer. De vill också förenkla riktlinjerna för skyddsjaktsbeslut på varg så att det ska bli lättare att skjuta varg.

När vargfrågan i Sverige diskuteras hamnar det ofta i siffror – hur många vargar får finnas och var?
Vargstammens överlevnad i vårt land bygger uppenbarligen inte bara på kvantitet utan även på kvalitet. Genetisk kvalitet. Så Sveriges vargstam har inte råd att skjutas ner och därmed bli ännu mer genfattig än den är i dag.

Vargen har en viktig roll som toppredator i våra ekosystem. Den är en skicklig jägare som reglerar antalet klövdjur och påverkar deras beteende genom att skapa rädsla och försiktighet. Rester från vargens bytesdjur blir också till föda för andra rovdjur, faktum är att vargen försörjer asätande arter med kadaver som kan få stor betydelse i varmare klimat och gynna till exempel den fridlysta järven (klassad som sårbar för utrotning).

Varken vargen eller några andra djur finns i naturen som prydnader. De är integrerade i ytterst komplicerade ekologiska nätverk med andra organismer, berggrunden och klimat, med andra ord det nätverk som utgör grunden för människans egen existens och välbefinnande.

Så stoppa licensjakten på varg 2024 innan det är försent!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV