Radar · Inrikes

Gräns kan höjas för värnpliktstjänstgöring

Försvarsminister Pål Jonson (M) anländer till Folk och försvars rikskonferens som inleds i Sälen på söndagen.

Åldersgränsen för att kunna kalla in värnpliktsutbildade till tjänstgöring kan komma att höjas från dagens 47 år. Försvarsmaktens behov av att få tillgång till fler värnpliktsutbildade, yrkessoldater och reservofficerare ska nu utredas.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över en rad frågor som berör Försvarsmaktens personalförsörjning. Syftet är främst att öka tillgängligheten på personal i olika beredskapslägen samt förbättra uthålligheten i krigs- och grundorganisationen.

– Det handlar om att vi är i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Men det handlar också om att hotbilden i dag är mer komplex med hybridkrigföring, vilket ökar Försvarsmaktens behov av tillgängliga värnpliktsutbildade och yrkessoldater.

En fråga är om skyldigheten att fullgöra värnplikt vid höjd beredskap ska kvarstå efter det att den övre åldersgränsen nåtts. I dag är den åldersgränsen 47 år.

– Det är inte givet att det alltid ska vara så, säger Pål Jonson.

En annan fråga är om Försvarsmakten i ökad utsträckning ska få använda värnpliktsutbildade även innan regeringen beslutat om höjd beredskap. I dag finns en gräns på högst 180 dagar sammanlagt tills den värnpliktige fyllt 47 år.

En tredje fråga är om kontinuerligt anställda soldater och sjömän ska kunna fortsätta att arbeta kontinuerligt efter det att kontraktet på tolv år fullgjorts.

Ytterligare en fråga är villkoren för reservofficerare, men även värnpliktiga.

Regeringen har utsett generalmajor Roland Ekenberg som särskild utredare. Han ska vara klart senast den 1 juli 2025.