Radar · Miljö

Bottennotering för Skogsstyrelsens områdesskydd

Under 2023 betalade Skogsstyrelsen ut nästan 309 miljoner kronor i ersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden.

Nivån på nybildade formella skydd som Skogsstyrelsen tog beslut om under 2023 var på bottennivåer. Den lägsta sedan 1998, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Samtidigt betalar myndigheten ut allt mer pengar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog.

”2023 tillkom 810 hektar biotopskydd och 210 hektar naturvårdsavtal. Sammantaget var detta den lägsta nivån nybildning av Skogsstyrelsens formella skydd sedan 1998.”

Flest hektar skyddad skog kom under åren 2002 till 2005, skriver myndigheten, då cirka 6 000 hektar skog per år blev formellt skyddade.

Samtidigt ökar den ersättning som Skogsstyrelsen betalar ut till markägare som vill avverka fjällnära skog och som nekats tillstånd. Något de har rätt till efter en domstolsprövning 2020.

Under 2023 betalade Skogsstyrelsen ut nästan 309 miljoner kronor i ersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden. Det är en ökning med 25 procent jämfört med året innan.

– De som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning och där arbetar vi så snabbt vi kan för att hantera ärendena. Om det behövs mer medel för att ersätta skogsägare för nekad avverkning i fjällnära, så kommer vi att i god tid begära mer pengar för det, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, i en kommentar.

Det skydd som nekat tillstånd för slutavverkning i fjällnära skog innebär, är dock svagt. Skulle markägaren välja att anlägga solpaneler, vindsnurror eller göra slalombacke hindrar inte förbud dem att göra det. Vid sidan av Skogsstyrelsen, kan också Naturvårdsverket fatta beslut om områdesskydd.

Artikeln har rättas. Tidigare stod det felaktigt att det var en bottennotering för nybildning av skydd av fjällnära skog.

Sveriges landyta är 41 miljoner hektar …

Av den ytan är 68 procent skogsmark eller 27,9 miljoner hektar och av den var 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark.
• 7 procent är jordbruksmark.
• Den bebyggda och anlagda marken utgör cirka 3 procent av Sveriges totala landyta.
• Öppna myrar och övriga öppna marker med och utan vegetation samt glaciärer står för 22 procent. (1 juni 2023)

Källa: SCB

Olika typer av formellt skydd av skog

Den nationella strategin avser tre typer av formellt skydd av skog.
• Naturreservat. Används normalt för större områden. Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar.
• Biotopskyddsområde. Används för mindre skogsområden. Skogsstyrelsen ansvarar.
• Naturvårdsavtal. Tidsbegränsat avtal som tecknas mellan markägaren och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen.

Källa: Skogsstyrelsen