Radar · Miljö

Regeringen kritiseras för eftersatt skötsel av landets nationalparker

Riksrevisionen kritiserar i en ny granskningsrapport skötseln av landets nationalparker och naturreservat och menar att bristerna beror ”framför allt på otillräcklig finansiering och på att uppföljningen inte är ändamålsenlig”.

Riksrevisionen menar att regeringen måste se över den finansiella styrningen på området.

– Uppföljning behövs för att kunna bedöma om målen nås och hur förvaltningen behöver förändras. Regeringen har haft kännedom om att uppföljningssystemet inte fungerar men har inte gjort något för att lösa problemen, säger Lena Lakso, projektledare för granskningen, i en kommentar.

Cirka 15 procent av Sveriges yta har någon form av områdesskydd. I nuläget finns 30 nationalparker och cirka 5 440 naturreservat. Förvaltningen av dessa områden är framför allt ett statligt ansvar. Regeringen styr förvaltningen genom att formulera mål och fördela ansvar, uppgifter och resurser.

Riksrevisionen

Riksrevisionens rekommendationer i korthet

• Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att se över den finansiella styrningen samt se till att uppföljningen av förvaltningen utvecklas.
• Naturvårdsverket rekommenderas bland annat att förbättra sin vägledning till länsstyrelserna, se till att nationalparkernas skötselplaner är aktuella samt se över fördelningen av medel till länsstyrelserna.
• Länsstyrelserna rekommenderas bland annat att se till att skötselplanerna för de statliga naturreservaten är aktuella.

Källa: Riksrevisionen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV