Glöd · Debatt

Vi måste ta Trumps hot på allvar

Donald Trump.

Donald Trumps plan att deportera 15 miljoner människor är farlig och omänsklig, skriver Vladan Lausevic och hänvisar till den liberale debattören Radley Balko. Balko beskriver hur planen skulle kräva enorma resurser, orsaka humanitära katastrofer och ekonomiska skador, samt skapa social och politisk instabilitet i USA.

DEBATT. Författaren, debattören och journalisten Radley Balko som fokuserar på frågor om brottslighet, rättvisa och friheter beskriver i en av sina senaste texter varför Donald Trumps plan att deportera 15 miljoner människor är både farlig och omänsklig. Han argumenterar att Trumps löfte om massdeportationer är en central del av hans kampanj för 2024. Till skillnad från kampanjen 2016 finns denna gång en detaljerad, brutal och rättsvidrig plan för hur detta ska genomföras.

Trump har lovat att deportera fler människor än det finns papperslösa invånare i USA, vilket skulle innebära att även lagliga invånare och medborgare riskerar att bli utvisade. Enligt Balko kräver en sådan operation en stor mängd resurser och personal, något som skulle vara extremt kostsamt och logistiskt komplicerat – och kanske även omöjligt att genomföra. Balko uppskattar att deportationsprocessen skulle kosta över 210 miljarder dollar och kräva en personalstyrka större än USA armé.

Balko framhåller också de humanitära konsekvenserna av Trumps plan. Massdeportationer av denna skala skulle leda till separation av miljontals familjer och lämna omkring 5,7 miljoner amerikanska barn utan en eller båda föräldrarna. Detta skulle skapa en enorm börda på sociala system och sannolikt leda till en humanitär kris. Balko noterar att barnen, om de inte själva deporteras, skulle behöva tas om hand av staten, vilket skulle kosta ytterligare 118 miljarder dollar.

En annan aspekt som Balko tar upp är de ekonomiska konsekvenserna. Att deportera en så stor del av arbetskraften skulle resultera i arbetskraftsbrist inom flera sektorer, vilket i sin tur skulle driva upp inflationen och skada ekonomin. Han uppskattar att USA:s BNP skulle minska med 1,4 procent omedelbart och med 4,7 biljoner dollar över de kommande tio åren. Detta skulle också påverka fastighetsmarknaden negativt och riskera över en miljon bostadslån.

Balko varnar också för de sociala och politiska konsekvenserna. Trumps plan innebär att delstaternas nationalgarden och andra säkerhetsstyrkor skulle genomföra massarresteringar i städer och samhällen över hela landet. Detta skulle skapa en situation där invånare lever i ständig rädsla för att bli utsatta för godtyckliga och våldsamma ingripanden. Det finns också en risk för att detta skulle leda till våldsamma konfrontationer mellan federala styrkor och lokala myndigheter eller invånare som försöker skydda sina grannar.

Balko ifrågasätter också Trumps och Stephen Millers motivation bakom planen. Han beskriver Miller som en person med en lång historia av rasistiska, vitnationalistiska och främlingsfientliga åsikter, som ser utvisningar av icke-vita invandrare som en personlig mission. Detta, enligt Balko, indikerar att planen inte bara är en politisk strategi utan en del av en bredare agenda för att förändra USA demografiska sammansättning.

Slutligen pekar Balko på de juridiska och konstitutionella problemen med Trumps plan. Förslaget att upphäva födelseortsprincipen för medborgarskap strider mot den fjortonde tillägget i USA konstitution, och att kringgå rättsliga processer för att genomföra massdeportationer skulle bryta mot grundläggande rättsprinciper. Balko menar att detta skulle underminera rättsstaten och skapa ett prejudikat för framtida auktoritära åtgärder.

Överlag varnar Radley Balko för att Trumps plan att deportera 15 miljoner människor är både farlig och omänsklig. Den skulle orsaka enorma humanitära och ekonomiska skador, skapa social och politisk instabilitet och undergräva rättsstaten. Balko uppmanar därför fler i USA att ta hotet på allvar och att inte låta Trumps planer genomföras, då konsekvenserna skulle vara förödande för både individers liv och för samhället i stort.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV