Glöd · Debatt

Under antropocen har djuren ingen frihet

Vargen är rödlistad men jagas ändå.

Licensjakten på varg utgår från mycket osäkra siffror – det är oklart hur många vargar som lever i Sverige och hur många som behövs för att stammen ska vara livskraftig, skriver Johan Löfgren. Han undrar också hur de vilda djuren kan anses vara fria när vi kan förfölja och döda dem.

Svenska tidningar rapporterar om licensjakten på varg som inleddes den 2 januari. Redan under jaktens första dag hade nio individer dödats. Totalt har den svenska regeringen konstaterat att 36 vargar är ett godtagbart antal som ska skjutas, detta eftersom regeringen anser att antalet vargar i Sverige behöver minskas.

Samtidigt råder kraftigt skilda meningar om antalet individer av den fridlysta arten som verkligen finns i Sverige. Ecuadors författningsdomstol konstaterade i en dom år 2022 att antalet individer som krävs för att säkra en arts överlevnad inte går att fastställa exakt, det kan vara 1, 10 eller 100 individer. Att försöka fastställa en exakt siffra är ett godtyckligt resonerande. En slutsats som delas av bland annat Harvard Law school.

Det är anmärkningsvärt att Sverige väljer en mer förlegad syn i frågan och inte tar till sig av de insikter som finns på andra håll i världen. Det är anmärkningsvärt att Sverige inte drar sig för att riskera utrotandet av djurarter. Det är fullständigt aningslöst när samma land också kommit fram till att arten är rödlistad och därmed behöver skydd.
 
Dessutom, i Sverige finns ett stort antal djurarter, vargar inräknat, vilka enligt vedertagen uppfattning inte direkt lever under människans kontroll. De sägs vara vilda, de lever fritt och ingen äger dem.  
 
Att vara fri skulle givetvis innebära att få leva i fred utan att bli utsatt för övergrepp av den art som kallar en fri.  
 
Att utsättas för förföljelse, tjuvjakt, populationsrensningar, godtyckligt våld, habitatsförstörelse och fördrivning från hemmet är inte sådant som anses vara synonymt till frihet och självbestämmande när det kommer till människor. Det är det däremot när det kommer till andra djurarter, det har människan ”bestämt”. Och att de ska anses leva fritt, ja det har ju människan också ”bestämt”. Dock tål det givetvis att ifrågasättas. I ett antropocent samhälle, det vill säga ett samhälle där mänskliga intressen står i centrum – hur fria är de? 
 
I Sverige, som i flertalet andra länder på planeten, har inga andra djurarter än människan någon högre juridisk status än ting. Och hur fri kan du någonsin anses vara om du saknar all form av rättskapacitet att säkra din frihet med? Hur fritt är ett djur om någon kan kliva in i djurets hem och skjuta ihjäl denna individ, dess familjemedlemmar osv? 
 
Sanningen är snarare den att det finns inga ”fria” och ”vilda” djur i Sverige, de är alla föremål för människans godtyckliga kontrollbehov och föreställning om vilka djurarter som passar in i den värld människan försöker skapa åt sig själv. I slutändan leder dock dessa tankar om en ideal värld för människor till att de som selekteras ut blir skjutna/mördade.