Radar · Miljö

130 miljoner till länsstyrelsernas våtmarksprojekt

Våtmarker bidrar både till en ökad biologisk mångfald och till att binda kol i marken och därmed ge en klimatnytta.

Naturvårdsverket har beslutat att fördela drygt 130 miljoner kronor till länsstyrelsernas olika våtmarksåtgärder under 2024. Totalt betalar myndigheten ut 355 miljoner till våtmarksrelaterat arbete under året.

Att återskapa våtmarker är både ett sätt att binda koldioxid i marken och något som kan ge en ökad biologisk mångfald. Nu har Naturvårdsverket beslutat om fördelningen av resurser för årets våtmarksåtgärder till landets länsstyrelser.

Totalt kommer länsstyrelserna att få dela på 130 miljoner kronor. I beslutet räknas även beslut för åren 2025 och 2026 in, och totalt handlar det då om en summa på drygt 260 miljoner kronor. 

– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold på Naturvårdsverkets skötselenhet i ett pressmeddelande.

Totalt planerar länsstyrelserna omkring 600 våtmarksprojekt. Omkring 34 kvadratkilometer våtmark beräknas återställas, medan 150 kvadratkilometer befintlig våtmark kommer att gynnas i olika utsträckning. 

Förra året utökade regeringen sina anslag till våtmarksåtgärder med 155 miljoner, utöver de 200 som tidigare avsatts för år 2024. Det innebär att totalt 355 miljoner är avsatta för i år.

Förutom medlen till länsstyrelserna använder Naturvårdsverket de pengarna till att dela ut 80 miljoner kronor till Skogsstyrelsen för att ersätta markägare som återväter utdikade torvmarker i skogen. Ytterligare 93 miljoner kronor går till den Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker (Lona våtmark), som kommunerna kan ansöka om hos länsstyrelserna. Övriga 53 miljoner fördelas till Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för att göra våtmarksrestaureringar på statens mark samt till olika kunskapshöjande insatser.

Rättelse: Vi har uppdaterat artikeln den 27 februari med korrekta siffror från Naturvårdsverket. I en tidigare version beskrevs fel summa som avsatts i budgeten från regeringen.