Radar · Inrikes

SCB: Inkomstskillnaderna ökar ytterligare – men färre ”fattiga”

Inkomstskillnaderna ökar ytterligare.

År 2022 sjönk för första gången sedan 1990-talet den samlade ekonomiska standarden för svenska hushåll. Anledningen är inflationen, som var högre än ökningen av inkomsterna – samtidigt ökade inkomstskillnaderna och blev större än något annat år sedan mätningarna började 1975, enligt ny statistik från SCB.

Men trots att den ekonomiska standarden minskade 2022 är det färre personer som har låg ekonomisk standard, 13,6 procent jämfört med 14,7 procent året innan, skriver SCB.

Andelen med låg inkomststandard var däremot oförändrad jämfört med 2021 – 4,6 procent av befolkningen, vilket motsvarar cirka 470 000 personer. Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade, uppger SCB.

Definitioner och förklaringar

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Gini-koefficient: För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Kapitalinkomst och kapitalvinst: Kapitalinkomster är summan av inkomstränta, schablonintäkt från exempelvis ISK-sparande, aktieutdelning och utdelning från fåmansföretag samt nettot av kapitalvinst minus kapitalförlust. Kapitalvinst är den realisationsvinst som uppstår vid försäljning av bostad, värdepapper etc.

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Låg inkomststandard: Låg inkomststandard är ett absolut fattigdomsmått som används för att klassa hushåll med låga inkomster. Måttet beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som mat, boende, barnomsorg, lokala resor och så vidare. Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala för dessa levnadsomkostnader.

Sammanräknad förvärvsinkomst: Summan av alla skattepliktiga inkomster före skatt, exklusive kapitalinkomster.

Fastprisberäkning: Inkomsterna och den ekonomiska standarden som presenteras i denna statistiknyhet har räknats om till 2022 års prisnivå med hjälp av Konsumentprisindex (KPI).

SCB