Radar · Inrikes

Antalet personer som lever på socialbidrag minskar

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att allt färre personer går på sociala ersättningar, antalet är nere på 1990-talsnivåer.

Antalet personer som är försörjda via sociala ersättningar och bidrag fortsätter att minska, rapporterar SCB.

Under 2023 var det totalt 701 953 personer (räknat på hela år) som fick sin försörjning via sociala ersättningar, vilket är den lägsta nivån sedan mätningarna startade, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som har kommit med en ny rapport.

Det handlar om ersättningar som sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

Störst minskning noteras för antalet personer som lever av socialbidrag, som minskade med 12,3 procent.

Under covid-pandemin ökade antalet personer som var beroende av ersättningarna, men det har nu fallit tillbaka till nivåer som inte har setts sedan början av 1990-talet.

Även antalet personer som får sjuk- och aktivitetsersättning minskade något förra året och har mer än halverats sedan 2006. Däremot har antalet “helårsekvivalenter”* för sjukpenning ökat med 4,8 procent.

Något fler kvinnor än män får sociala ersättningar.

*Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. Källa: SCB