Radar · Miljö

Fler än många tror vill bekämpa klimatförändringarna

Långt fler än de aktivister som syns på gatan vill bidra till att bekämpa klimatförändringarna, visar en ny studie.

69 procent av världens befolkning skulle kunna tänka sig att bidra med en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. 89 procent vill se tuffare politiska beslut. Samtidigt underskattar många sina medmänniskors vilja att göra detsamma. Det visar en ny studie.

En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature climate change visar att 69 procent av världens befolkning kan tänka sig att ge en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. Den visar också att 86 procent stöder sociala normer ”för klimatet”, det vill säga att de tycker att människor i deras land bör agera för att bekämpa klimatförändringarna.

Hela 89 procent ville också se tuffare politiska beslut på klimatområdet.

Studien gjordes delvis som en del i en global Gallupundersökning och delvis som intervjuer via telefon eller ansikte mot ansikte. Totalt deltog närmare 130 000 människor i 125 länder runtom i världen.

Samtidigt visar rapporten på ett stort gap mellan vad folk har svarat och vad man tror att andra har svarat. Bara 43 procent tror att andra har svarat att de kan ge en procent av sin inkomst. Det är alltså ett gap på 26 procentenheter mellan förväntade svar och riktiga svar.  

Pessimism kan avskräcka från engagemang

Detta är enligt rapportförfattarna ett allvarligt problem, då ”den rådande pessimismen när det gäller andras stöd för klimatåtgärder kan avskräcka individer från att engagera sig i klimatåtgärder och därigenom bekräfta andras negativa åsikter”, skriver de i diskussionen. 

Det kan finnas flera troliga förklaringar till pessimismen, enligt rapportförfattarna. Bland annat kan media och den offentliga debatten ha haft ett för stort fokus på en liten minoritet som framför klimatskeptiska åsikter. Det kan också handla om att individer under perioder av omställning tolkar otillräckliga framsteg på området som en brist på individuellt stöd för klimatvänliga åtgärder. 

För att råda bot på problemet föreslår forskarna att det görs kraftfulla politiska och kommunikationsinsatser för att kunna rätta till dessa missuppfattningar. De pekar på att varje procentenhets ökning av andelen som tror att andra vill bidra, gör att den egna viljan att bidra ökar med 0,46 procent. Mer optimism kan alltså få stora, positiva samhällseffekter. 

”Istället för att upprepa oron hos en högljudd minoritet som motsätter sig alla former av klimatåtgärder, måste vi effektivt kommunicera att den stora majoriteten av människor runt om i världen är villiga att agera mot klimatförändringarna och förväntar sig att deras nationella regering agerar”, avslutar forskarna.