Zoom

FN: Sverige missgynnar samerna i klimatkrisen

En renskötare övervakar en renhjord på Hemsjön vid Gargnäs under flytten till sommarbetet.

Sverige får omfattande kritik av FN. Hanteringen av klimatkrisen brister och det samiska folket ges otillräckligt inflytande i samband med etableringen av vindkraftverk och gruvor.
– Det är tunga rekommendationer, säger Tilda Pontén, jurist och sakkunnig på Amnesty Sverige.

Förenta nationerna, FN, har granskat hur Sverige lever upp till konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I måndags offentliggjordes resultatet, som innehåller en mängd kritik.

Ett ämne som återkommer vid flera tillfällen är hur Sverige behandlar samerna. 

Under rubriken ”Klimatförändringar” står det att FN-kommittén är oroad över att Sverige inte tar tillräcklig hänsyn till samerna i den gröna omställningen. Bland annat nämns utvecklingen av industrier som vindkraftverk och brytning av mineraler på renbetesmarkerna vilket hotar samernas levnadsstandard och deras möjligheter att bibehålla sin kultur. 

FN uppmanar Sverige att låta samerna, och övriga samhället, att vara delaktiga i hur klimathandlingsplaner och den gröna omställningen ska gå till. 

Rätt till beslutsfattande

Just samernas rätt att delta i beslutsfattande återkommer även under ett annat stycke som handlar specifikt om ursprungsbefolkningen. Dessutom nämns samerna återigen under ett stycke som handlar om företag och mänskliga rättigheter.

Där står det att FN-kommittén rekommenderar Sverige att:

”Anta omfattande åtgärder för att skydda det samiska folkets rättigheter mot de negativa effekterna av stora utvecklingsprojekt, inklusive genom att i samråd med samerna göra konsekvensbedömningar inom miljö- och mänskliga rättigheter, för att säkerställa deras fria, förhands- och informerade samtycke innan sådana projekt initieras, och upprättande av mekanismer för att mildra och kompensera för eventuella negativa effekter på deras traditionella livsstil och renskötselverksamhet.”

På Amnesty Sverige välkomnas FN:s kritik.

– Det är tunga rekommendationer som går i linje med vad samiska företrädare, Amnesty och andra organisationer har lyft tidigare, säger Tilda Pontén, jurist och sakkunnig på Amnesty Sverige, i ett pressmeddelande.

Kräver återkoppling

När det gäller en punkt som rör samerna kräver FN-kommittén också återkoppling. Senast om två år måste Sverige redovisa hur staten har säkerställt att samråden med samerna blir effektiva. Exempelvis vill FN att statliga och kommunala tjänstemän utbildas i ”vikten av meningsfull dialog och samråd med det samiska folket”.

Utöver detta kräver FN återkoppling på två helt andra punkter.

Dels handlar det om arbetskraftsexploatering, alltså en form av modernt slarveri som bland annat Riksrevisionen också kritiserat staten för att inte motverka tillräckligt.  

Senast om två år måste Sverige redovisa hur landet ska bli bättre på att bekämpa arbetskraftsexploateringen, som särskilt drabbar migranter och asylsökande, bland annat i den informella ekonomin. FN ser framför sig att Sverige vidtar lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder för att komma åt detta.

Ytterligare en punkt som Sverige ska redovisa för FN senast om två år är en indexering av socialförsäkringarna ”så att de sätts på nivåer som säkerställer en adekvat levnadsstandard för förmånstagarna”.

Denna automatiska höjning efter löneutvecklingen ska även gälla arbetslöshetsersättningen samt dagpenning för asylsökande, anser FN.

”Kommittén är bekymrad över att dagpenningen för asylsökande har varit oförändrad sedan 1994”, står det i rapporten.

FN vill också att Sverige:

  • avkriminaliserar droganvändning för personligt bruk och gör att fler droganvändare får bättre hälsovård och får delta i så kallade skadereduktionsprogram. 
  • tar itu med den socioekonomiska segregation av skolor, skillnader i elevers prestationer och diskriminering när det gäller tillgång till utbildning, särskilt baserat på kön, ras, etnicitet, religion, funktionshinder, status och nationellt ursprung.
  • överväger att ratificera den internationella konventionen om skydd av rättigheterna för alla migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar.
  • inför en fattigdomsmätning som inbegriper inte bara bristen på inkomst utan också bristen på tillgång till varor eller tjänster som är nödvändiga för en adekvat levnadsstandard, såsom bostäder, utbildning, mat, hälsovård, arbete och sociala tjänster. 
  • stärker åtgärderna för att säkerställa anställningstrygghet och adekvat skydd av arbetsförhållandena för alla arbetstagare, inklusive plattformsarbetare.
  • Därtill har FN en rad ytterligare rekommendationer till Sverige. 

Källa: Dokumentet E/C.12/SWE/CO/7 som finns på OHCHR.org