Radar · Miljö

Regeringen vill se ett starkare havsskydd

Östersjön.

Under en presskonferens på tisdagen presenterade regeringen några förslag från en havsmiljöproposition, som nu lagts fram i sin helhet.
– Det är inte tillräckligt för att rädda Östersjön men det är ett steg på vägen, säger Mathilda Karlsson, sakkunnig på Världsnaturfonden WWF.

Havsskyddet ska utökas till 30 procent och 10 procent ska vara strikt skyddat. Tillsammans med ett förslag om att förbjuda bottentrålning i marina skyddade områden var det de största nyheterna under gårdagens presskonferens, där regeringen presenterade förslag från den havsmiljöproposition som skulle läggas fram. I dag fanns den att läsas i sin helhet. Regeringen skriver att skyddet ska vara utformat så att det ”säkerställer och bevarar den biologiska mångfalden, samt bildar ett representativt, ekologiskt sammanhängande och funktionellt nätverk, sammantaget och för vart och ett av de tre havsområdena Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken.”

– Därutöver har regeringen bestämt att trålgränsen ska flyttas ut, tolv nautiska mil från Skanör till Haparanda, inklusive Öland och Gotland. Det vill säga trålförbud i hela det svenska territorialvattnet i Östersjön. På en permanent basis. Detta kommer ske enligt konstens alla regler, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under gårdagens presskonferens.

Man vill också få bukt med övergödningen, där det ska sättas etappmål. 

– Återhämtningstiden är som sagt lång i havet och insatserna för att minska belastningen i våra hav behöver genomföras kontinuerligt och över tid, sa Romina Pourmokhtari.

Regeringen går också fram med instruktioner till myndigheterna att agera snabbare – och mer kraftfullt i samband med allvarliga varningssignaler för våra fiskbestånd. Något som ska förhindra att bestånd kollapsar, så som skett med torsken i Östersjön. 

– Det här innebär att vi instruerar myndigheterna att vara beredda att förbjuda fiske under känsliga perioder och freda fiskens lekområden från fiske eller vidta andra nödvändiga åtgärder vid behov. Åtgärderna ska kunna sättas in när man ser en risk för betydande ekosystemeffekter.

Inget förbud mot skrubbervatten

Som Syre skrivit om tidigare har utsläpp av skrubbervatten seglat upp som ett nytt miljöproblem. En teknik som tvättar billigt och smutsigt bränsle rent från svavel – men vars tvättvatten innehåller allehanda miljögifter och försurande ämnen som släpps ut i havet. Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen har föreslagit ett förbud i svenskt inre vatten. Men förslag på något sådant förbud innehåller inte Havsmiljöpropositionen. Men regeringen skriver att det ”bör övervägas”. 

I propositionen framgår det också att regeringen anser att sjöfartens miljöpåverkan ”bör utredas”. Det med bakgrund av att flera hårt trafikerade fartygsrutter i Sveriges närområde passerar nära eller genom skyddade marina områden som Natura 2000-områden och marina naturreservat. Men regeringen skriver också att ”förändringar i sjöfartens förutsättningar kan generera merkostnader både för sjöfartsnäringen samt för de intressenter som nyttjar sjöfartens tjänster, vilket för svensk del är en betydande del av alla ekonomiska verksamheter”.

I propositionen står det att Sverige ska bidra till den internationella målsättningen om 30 procent skyddade marina områden, varav en tredjedel strikt skyddade, motsvarande 10 procent, till 2030. Mathilda Karlsson, som är sakkunnig om Östersjön på Världsnaturfonden WWF, säger att propositionen sätter bra ramar. Men säger att det inte är tillräckligt med konkreta åtgärder, för att faktiskt uppnå de mål som sätts av propositionen.

Trålförbud innanför trålgränsen

– Från presskonferensen så skulle man kunna tro att Sverige ska uppnå 30 procent till 2030. Men jag tycker att det är lite oklart i propositionen om det är områdesskydd i Sverige som de facto ska utökas till 30 procent eller om man ska verka för att det totala skyddet för samtliga länder runt Östersjön ska uppnå 30 procent, här ser ju WWF gärna att regeringen sätter konkreta etappmål.

Trålförbudet i marina skyddade områden, som omnämndes på presskonferensen, gäller också endast innanför trålgränsen – och inte de som ligger utanför.

– Vi vill ju att Sverige ska verka för trålförbud i skyddade områden utanför trålgränsen också och det måste göras i samordning med andra EU-länder.

Mathilda Karlsson hoppas att propositionen också följs upp med finansieringen för berörda myndigheter.

Under 2023 var 0 procent strikt skyddat i Västerhavet och 32 procent räknades som skyddat, enligt siffror som Havs och- vattenmyndigheten skickat in till EU-kommissionen och som Syre tagit del av. I Östersjön var 0 procent strikt skyddat och 12,5 procent räknades som skyddat. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV