Glöd · Debatt

Med basinkomst blir Sverige ett framgångsland

Allt fler har tillfälliga och osäkra jobb.

För en tryggare och mer innovativ arbetsmarknad och en bättre folkhälsa behöver vi basinkomst, skriver tre debattörer från Piratpartiet. Speciellt nu, i en tid då exempelvis gigekonomi och AI förändrar arbetslivet.

Om Sverige fortsatt ska vara ett framgångsland behöver vi göra det enklare och tryggare för alla svenskar att (vare sig det sker frivilligt eller ej) starta företag, vidareutbilda sig och stundom kunna åtnjuta en rejäl återhämtning i livet. Därför behövs ett pålitligt omställningsstöd som är enkelt, flexibelt och modernt – inte det svåröverskådliga lapptäcke vi ser i dag, vars utformning gör att många hamnar mellan stolarna.

En generell och automatisk basinkomst, med gradvis avtrappning så snart en individ börjar generera inkomster, kan fylla den funktionen. Hela samhället, enskilda medborgare och näringslivet i stort vinner på en förbättrad folkhälsa och en mer flexibel och innovativ arbetsmarknad. Piratpartiet här länge varit starka förespråkare av basinkomst. Här presenterar vi fyra argument varför Sverige förtjänar att tillämpa denna ekonomiska reform och fortsatt kunna stå konkurrenskraftig på en global marknad:

AI-boom och arbetsmarknadsförändringar

Den snabba utvecklingen inom AI (artificiell intelligens) och automation förändrar svensk arbetsmarknad i en aldrig tidigare skådad grad. Det medför dock en osäkerhet för flera yrkesgrupper, vars arbetsuppgifter kraftigt förändras eller automatiseras bort helt. Den snabba digitaliseringen kan också skapa stress när fortbildning krävs för ett ökande antal arbetstagare, framförallt i de mest snabbföränderliga branscherna.

En basinkomst kan fungera som en buffert och grundtrygghet för alla dem som förlorar sina jobb på grund av teknologiska förändringar, vilket ger dem tid och resurser att omskola sig eller hitta helt nya karriärvägar. Det som i vårt nuvarande system, i värsta fall, innebär en personlig kris skulle med basinkomst istället vändas till oanade möjligheter genom att nya dörrar tillåts öppna.

Växande gigekonomi

Den växande gigekonomin i Sverige innebär att fler människor arbetar på korttidskontrakt och frilansuppdrag snarare än fasta anställningar. Det skapar en osäker arbetsmarknad, där många saknar den trygghet som traditionella anställningar erbjuder. Hårdast slår gigekonomin mot de mest utsatta i samhället, som i vissa fall tvingas arbeta under oacceptabla förhållanden.

Det nya plattformsdirektivet i EU har kritiserats för att ha misslyckas med att fullt ut adressera de komplexa anställningsstatusfrågorna och de rättigheter som plattformsarbetare borde ha. Här skulle en basinkomst kunna fungera som ett komplement till plattformsdirektivet och erbjuda en grundläggande ekonomisk trygghet för både gigarbetare och frilansare, och därmed minska beroendet av de osäkra plattformsjobben.

Ökad trygghet för egenföretagare

Coronapandemin och den efterföljande lågkonjunktionen; med ekonomisk osäkerhet, hög inflation och stigande räntor, har belyst den ekonomiska sårbarheten för många egenföretagare. Småföretagare saknar i regel de sociala skyddsnät som anställda har, vilket gör dem särskilt utsatta i ekonomiska kriser. Bara senaste året har många fått se orderstocken krympa, samtidigt som både mat- och energipriserna skjutit i höjden.

En basinkomst skulle erbjuda en stabil grundinkomstkälla för egenföretagare, vilket minskar den ekonomiska stressen och gör det enklare för dem att navigera genom ekonomiska svårigheter. Detta skulle inte bara hjälpa och trygga befintliga småföretag, utan troligen även innebära att fler vågar ta steget att förverkliga en affärsidé eller företagsdröm.

Färre stressrelaterade sjukskrivningar

De stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat markant i Sverige under de senaste åren, vilket innebär stora kostnader för både individer, företagen och för samhället i stort med ökade sjukpenninganslag, produktionsbortfall och minskade skatteintäkter. Därtill minskar de humana värden som går förlorade varje gång en kollega inte kan gå till sitt arbete.

En basinkomst skulle kunna minska den ekonomiska stressen för många arbetstagare, vilket i sin tur skulle leda till minskad sjukfrånvaro och förbättrad mental hälsa. Det skulle inte bara gynna de drabbade individerna, utan också minska kostnaderna för både arbetsgivare och skattebetalare.

Avslutningsvis kan det sägas att en generell och automatisk basinkomst, med gradvis avtrappning så snart en individ börjar generera inkomster, kan fylla flera funktioner och adressera många problem med nuvarande system när arbetsmarknaden står inför stora förändringar.

Ekonomisk trygghet i en osäker gigekonomi, en buffert mot teknologiska förändringar, minskad ekonomisk stress för egenföretagare och ett potentiellt minskat antal sjukskrivningar är ett par viktiga vinster med basinkomst. Piratpartiet kommer att, givet dessa argument, fortsatt driva på för att fler partier ska anamma denna framtidsreform. Framgångslandet Sverige kräver det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV