Glöd · Debatt

Samförstånd är vägen till jordnära samhällsbygge

Martin Öman, Viktor Pettersson och Hanna Andren bygger "tiny houses" i Garpenberg.

En hållbar samhällsförändring kräver ett brett stöd, och därför borde länsstyrelser och regionförbund dra igång tvärpolitiska dialoggrupper, som kan hitta kreativa, inspirerande och glädjefyllda stigar framåt, skriver Kurt Gustafsson.

DEBATT. Vi kan inte fortsätta bygga samhället och välfärden med hjälp av pengar från ständig ekonomisk materiell tillväxt på bekostnad av fortsatt nyttjande av jordens ändliga resurser. Vi kan inte ständigt begära att det goda kostsamma samhällsbygget ska ge oss mer av bekvämlighet lyx och överflöd.

Äntligen måste vi ner på jorden och granska effekterna av vad som åstadkommits. Lära oss och förstå att en fortsatt väg framåt med samma långsamt förstörande välfärdsutveckling inte längre får byggas. Hållbar samhällsförändring är en överlevnadsstrategi som vi alla måste lockas in i, eller förståndsmässigt konstruktivt med nybyggarandans lust och glädje arbeta oss fram till. En samhällsförändring, så avgörande, måste bygga det goda livet i innovativ samverkan och med planetens förutsättningar som riktmärke.

Regionala samtalsgrupper måste inrättas för att samla och inspirera till ett brett medborgarstöd för levnadssätt närmare de existentiella förutsättningarna för en fortsatt välfärd som inte bryter sönder framtiden utan skapar en trygg bevarandets glädje. Det är ingen lätt uppgift att utifrån dagens situation och invanda mer-beteenden vända om eller gå in mot det nya och nödvändiga.

I ständiga öppna samtal, och stimulerande möten måste det gå att locka fram och respektera överenskommelser och förändringskrav som kan återskapa en ny livsglädje som inte är slaviskt beroende av ständig materiell ekonomisk tillväxt. Måste ändå tilläggas att utan bindande beslut, om i dialog överenskomna förändringar mellan myndigheter och civilsamhället, kan aldrig nya färdplaner mot framtiden komma till stånd.

Det måste ligga i Regionförbundens och länsstyrelsernas framtida verksamhet och samhälleliga plikt att tillsätta tvärpolitiska dialog- eller samtalsgrupper. De ska kontinuerligt och nära i vardagen, på arbetsplatser, på gator och torg, kommunalkontor och skolor, kreera personkontakter och medborgarmöten för att tydliggöra och stimulera till nytänkande och förståelse för att vi alla ska medverka i bygget av ett nytt levande rikt samhälle. I det ska de lokala förutsättningarna och resurserna användas i första hand och med god hushållning tillgodose våra mänskliga behov. Ett samhälle som skapas med nya ekonomiskt materiella och fördelningsmässiga lösningar för en genomtänkt och rättvis välfärd värd namnet.

Det är som sagt, ingen lätt uppgift vi står inför. Offentliga samtals- eller dialoggrupper inrättade av våra samhällsförvaltande myndigheter är en väg att gå för att bringa samförstånd om nödvändigheten av förändringar. Samtalsgrupperna, med efterhand allt fler medskapande medborgare, ska hitta de kreativa, inspirerande och glädjefyllda stigarna in mot en samhällsförändring som äntligen och nödvändigtvis måste bygga en helhetsskapande välfärd i global och planetär samverkan.

Det är upp till oss alla att medverka, då mycket av det vi vant oss vid långsiktigt måste ses som ytterst skadligt för framtida generationer och en i biologisk mångfald levande planet. Vi vet att det inte går att fortsätta på den inslagna vägen framåt genom ständig ekonomisk materiell tillväxt. Den är så tydligt en väg åt fel håll och tar vi oss tid att analysera läget, så vad finns det för andra alternativ än att gemensamt, i samförstånd tala om och söka lösningar som kan påbörja ett nytt mer jordnära samhällsbygge.