Radar · Inrikes

Brister på äldreboenden i alla kommuner

"Det här är väldigt grundläggande krav i en verksamhet för att man ska kunna vara trygg och säker och utifrån det ser vi att det här är allvarliga brister", säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Äldre som får medicin som bör undvikas, personal som saknar medicinsk kompetens, haltande vårdplaner och vård i livets slutskede som inte följer reglerna. Ingen kommun klarar sig undan kritik när Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) summerar sin mest omfattande granskning av särskilda boenden för äldre hittills.

Utmaningarna inom svensk äldreomsorg har varit kända länge och pandemin riktade strålkastaren på brister som påtalats från flera håll under många år.

Mot den bakgrunden inledde Ivo 2021 en granskning av samtliga kommuner som bedriver särskilda boenden för äldre, säbo, i kommunal regi, totalt 283 stycken.

En nationell tillsyn av säbo i den storleken har tidigare inte gjorts av myndigheten.

Det här är en unik tillsyn i omfattningen, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Brister hos alla

Efter att ha gått igenom över 53 000 hälso- och sjukvårdsjournaler, genomfört enkäter med patienter, anhöriga och personal samt gjort fysiska inspektioner på boenden har alla kommuner som ingått i tillsynen fått ett beslut – och samtliga uppvisar brister.

– Det finns kommuner som har mer allvarliga brister på flera områden och så finns det kommuner som har mer enstaka brister. Det ser lite olika ut över landet, säger Peder Carlsson och fortsätter:

– Några kommuner uppvisar faktiskt fortfarande brister som vi påpekat tidigare och som vi nu återigen pekar på.

"Grundläggande krav"

Tillsynen har varit inriktad på den medicinska vården på säbo där Ivo tidigare har konstaterat allvarliga brister i den vård som ges i livets slutskede, brister i kompetensnivån hos dem som ansvarar för den medicinska vården samt brister i dokumentation och i läkemedelshantering:

+ 75 procent av de som avlidit saknar ett dokumenterat brytpunktssamtal, det vill säga anpassade läkarledda samtal om vårdens inriktning.

+ 20 procent av patienterna får läkemedel som bör undvikas för äldre.

+ 44 procent av patienterna saknar en dokumenterad vårdplan i sin kommunala hälso- och sjukvårdsjournal.

Att boenden ofta är underbemannade och att äldre vårdas av personal utan rätt kompetens är en återkommande brist, menar Ivo.

TT: Hur allvarliga är de här bristerna?

– Det här är väldigt grundläggande krav i en verksamhet för att man ska kunna vara trygg och säker, och utifrån det ser vi att det här är allvarliga brister, säger Peder Carlsson.

"Finns möjligheter"

Varför det ser ut som det gör i många kommuner kan Ivo inte svara på i nuläget. Det är något man kommer att titta på framåt.

Finns det då förutsättningar för att åtgärda det som myndigheten nu pekar på? Inspektionen för vård och omsorg anser det.

– Det tror vi. Behovet av personal i de här verksamheterna är en stor utmaning, men vi ser också att kommuner vidtar åtgärder på olika sätt. Det finns möjligheter, säger Peder Carlsson.

Fakta: Ivo:s tillsyn av säbo

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktade i slutet av 2020 svidande kritik mot regionerna, som ansvarar för den medicinska vården av personer på äldreboenden.

Några månader senare kritiserades även kommunerna för sin coronahantering – för dålig bemanning och brist på medicinsk utrustning var betyget från Ivo.

Myndigheten har därefter gjort en fördjupad tillsyn på särskilda boenden i landet efter de brister som framkom tidigt under pandemin. Följande områden har ingått i tillsynen:

* Individuell bedömning och kompetensnivå
* Dokumentation och personalkontinuitet
* Läkemedelshantering
* Vård i livets slutskede

Ivo har granskat och analyserat enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av de kommunalt drivna säbo, totalt 1 985 stycken, i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Samtliga kommuner uppvisar brister i någon form.

Myndigheten konstaterar att ”lägstanivån vad gäller medicinsk vård och behandling på säbo är för låg” och att ”ingen kommun till fullo lever upp till de lagar och regler som finns.”

Ivo ser bland annat allvarliga brister kopplat till vård i livets slutskede. Man ser även att kompetensbristen bland anställda är en allvarlig risk.

Efter att varje kommun fått ett beslut har de en viss tid på sig att inkomma med svar till Ivo om hur de tänker rätta till de brister som myndigheten pekat på.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV