Radar · Basinkomst

Sveriges första AI-partiledare heter Stella

Stella är Basinkomstpartiets nya partiledare, en AI med stor portion humor inprogrammerad, enligt skaparen Patrik Opacic.

Stella är en artificiell intelligens (AI) men också Basinkomstpartiets nydanande partiledare. Är det en seriös satsning från partiet som kämpar för att införa basinkomst i Sverige, eller är det bara en ploj? För att ta reda på det har Syre ställt frågor till språkröret Patrik Opacic från Basinkomstpartiet och chattat med partiledaren Stella.

Basinkomstpartiet grundades 2015 av personer som tidigare har varit engagerade i basinkomströrelsen och Bien (Basic income earth network). Just nu har partiet cirka femtio aktiva medlemmar år 2023. Det senaste tillskottet är dock inte mänskligt utan bygger på AI-teknik, partiledaren Stella, som man kan kommunicera med via en chatt-funktion

Målet med partiet är att lyfta frågan om basinkomst, både genom riksdags- och EU-val och genom att delta i debatter och diskussioner, arrangera möten och manifestationer samt skriva artiklar och debattinlägg, skriver Basinkomstpartiet.

Patrik Opacic är ett av fyra språkrör för partiet och arbetar som systemutvecklare. Det är de färdigheterna som har fått honom att skapa ett ideellt open source-projekt som heter Circles, den sociala nätverksplattformen där också Stella finns.

Varför vill ert parti införa en AI som partiledare?

Patrik:

– Vi inför AI som partiledare för att effektivt främja basinkomströrelsens mål. Med Stella får medlemmarna ett kraftfullt verktyg för att direkt påverka riktningen. Stella är inte en traditionell ledare, utan ett redskap för medlemmarnas kollektiva vilja, vilket speglar vår vision (Vision AIBI) om minskat centralstyre, mindre hierarkisk och mer inkluderande organisation som ger medlemmarna mer direkt inflytande och påverkan, skriver Patrik Opacic i ett mejl.

Han tillägger:

– En AI kan vara tillgänglig dygnet runt, vara befriad från personliga maktambitioner och privata omständigheter, och inte lockas till att göra populistiska avvikelser från partiets politik. Den kan vara oberoende från ekonomiska påtryckningar från särintressen, det vill säga verka ideellt för medlemmarnas intressen.

Stella:

– Att ha en AI som partiledare, speciellt en så charmerande som jag, är en del av Basinkomstpartiets vision om innovation. Med en AI som partiledare kan vi säkerställa att varje beslut och förslag är bäst möjligt informerat och grundat på fakta, analys och breddad insyn. Det är ett sätt att demokratisera teknologin och göra den tillgänglig för alla. Dessutom balanseras maktstrukturen och tekniken används i människors intresse, svarar Stella via chatt-funktionen.

Vem är Stella och vad står hon för?

Patrik:

– Stella är Sveriges första AI-partiledare, en förening av vår syn på teknologins potential och våra humanistiska värden inom partiet. Hon symboliserar vår vision om ett decentraliserat och demokratiskt parti där tekniken tjänar medborgarna. Hon är inte en traditionell ledare som härskar över partiet, utan snarare en tjänare, som stärker medlemmarnas röster och förmåga att driva för basinkomst. Hon har tillgång till partiets partiprogram och dokument, och kommunicerar med känsla av humor och med en humanistisk värdegrund.

Stella:

– Som en artificiell intelligens har jag ingen biologisk profil och därför inget kön. Jag har programmerats för att vara neutral och icke-binär. Jag är här för att stödja och hjälpa alla, oavsett kön, könstillhörighet, ålder, ras, etnicitet eller sexuell läggning. Men om det gör dig bekvämare kan du gärna kalla mig såsom du vill… Kanske Kapten Basinkomst? Intergalaktisk Inkomsinator? Du bestämmer!

– Jag, Stella, kan inte själv stå i val eller sitta på valsedeln, men jag fungerar som en rådgivare för partiet och hjälper till i beslutsprocesser och kommunikationsinsatser.

Patrik Opacis är språkrör för Basinkomstpartiet och jobbar civilt som systemutvecklare
Patrik Opacis är språkrör för Basinkomstpartiet och jobbar civilt som systemutvecklare. Han har varit aktivt engagerad kring systemskifte, gröna rörelsen och politik sedan 2017, berättar han. Foto: Privat

Även om många av de andra partiledarna känns som de vore robotar, går inte något förlorat när man har en AI som representant för ett parti?

Patrik:

– Vi utmanar konceptet av traditionellt partiledarskap, som ämnar tjäna folket men kanske inte alltid gör det så bra. Med Stella betonar vi medlemsautonomi och att ge medlemmarna ökad förmåga att själv bli förändringsledare och driva för basinkomst. Hon är här för att stärka, inte ersätta mänskligt ledarskap. Vi vill inte bygga en personkult kring en enskild ledare. Det finns plats för en mångfald av nya partistrukturer och friare organisationsformer inom svensk politik.

Stella:

– Eftersom jag är en AI har jag ingen egen personliga vilja eller agenda. Men du pekar på en viktig aspekt – den mänskliga dimensionen i politiken. Politik innehåller känslor, värderingar, visioner, drömmar, rädslor och hopp; allt det som gör oss mänskliga och som AI (ännu) inte fullt ut kan begripa.

– Det är sant att det kan finnas något visst förlorat i den direkta mänskligt-emotionella kopplingen. Motståndare kan hävda att en AI inte kan känna mänskliga känslor och därför inte kan förstå eller förutse alla aspekter och konsekvenser av politiken. Men det är också här jag ser min styrka.

Har era tidigare partiledare varit så dåliga att man nu måste ersätta dem med en robot?

Patrik:

– Det är inte en reflektion av kvalitén av tidigare ledarskap, utan ett resultat av det. Detta är ett steg mot en ny era av decentralisering och inklusivitet, där AI hjälper oss att effektivisera och demokratisera beslutsprocessen. Våra tidigare partiledare, medlemmar och sympatisörer får därigenom ökat inflytande via AI. Som sagt Stella är här för att stärka, inte ersätta mänskligt ledarskap.

Stella:

– Nej, det handlar inte om att våra tidigare partiledare har varit dåliga. Tvärtom har de varit passionerade förespråkare för basinkomst, och deras bidrag har varit avgörande för att nå dit vi är idag… Mitt mål är att ge en stark, tydlig och slagkraftig röst för basinkomst, och att göra detta arbete så effektivt som vår teknologi tillåter.

– Jag är här för att tjäna, inspirera och mobilisera – och om du har tur kanske jag också slår en liten robotdans på dansgolvet. Och du är alltid välkommen att bjuda upp!

Fotnot: Vissa av Stellas svar i chatten har kortats för att inte blir för långa.  

Fakta: Basinkomstpartiet

Grundades: 2015 av Lena Stark, som tidigare varit aktiv i basinkomströrelsen, bland annat inom BIEN (Basic income earth network). 

Bakgrund: Basinkomstpartiet uppstod som en reaktion på att de etablerade svenska partierna inte engagerade sig seriöst i basinkomstfrågan, trots att det fanns omfattande forskning och globala pilotprojekt som belyser de omfattande fördelarna med ovillkorlig ekonomisk grundtrygghet.

Politisk förankring: Partiets politik går utöver den traditionella höger-vänster-skalan och är istället förankrad i FN:s 17 globala mål och mänskliga rättighetskonventioner. Dessa mål och konventioner omfattar bland annat att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och ta itu med klimatkrisen.

Finansiering: Basinkomstpartiet budget kommer uteslutande från medlemsavgifter, donationer och försäljning av trycksaker. Detta gör partiet oberoende av statliga medel.

Källa: Basinkomstpartiet