Radar · Basinkomst

Rapport: Sociala pappor får fler barn

Män med bristande social kompetens har svårare att bli pappor, menar en ny rapport från SNS.

Den sociala kompetensen hos män kan avgöra om de blir pappor eller inte. Det menar en ny rapport om den moderna fadersrollen, som också föreslår att man startar pappagrupper för att bygga ut föräldraskapsstödet.

Mycket har skett de senaste femtio åren som har förändrat hur vi ser på föräldrarollen. Den ökade jämställdheten gör att kvinnor inte längre är lika beroende ekonomiskt av män för att starta en familj. Det har också radikalt förändrat vad det innebär att vara pappa, menar en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), som är nätverk för opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Eftersom det har vuxit fram nytt pappaideal med större krav på fäders involvering i barnomsorgen verkar det också ha skett en förändring i vilka män som blir föräldrar. Rapportförfattarna skriver att icke-kognitiv förmåga, det vill säga, social kompetens, har blivit viktigare för att bli pappa. Föräldrafärdigheter hos pappor har blivit viktigare när det finns en ökad förväntan på att de är aktiva i omsorgen av barnet.

– Vi ser att mäns sociala kompetens spelar allt större roll för deras sannolikhet att bli föräldrar. Det gäller oavsett inkomstnivå och om de har en partner eller inte. Samtidigt är de pappor som inte tar ut någon föräldraledighet alls i allt högre grad låginkomsttagare som tjänar mindre än modern, säger Lina Aldén, docent i nationalekonomi, i ett pressmeddelande.

Stötta osociala män

Forskarna tolkar resultaten som att det behövs fler åtgärder med fokus på att stödja utvecklingen av sociala förmågor bland män, samt att stödja fäder med bristande ekonomiska resurser. Det kan också hjälpa till att bryta traditionella könsnormer.

En sådan satsning skulle enligt rapportförfattarna vara särskilda pappagrupper på barnavårdscentralerna. Även satsningar i grundskolan som stödjer unga pojkars utveckling av social kompetens skulle kunna vara betydelsefulla på flera plan eftersom social kompetens inte bara har blivit viktigare för att kunna bilda familj, utan även för att lyckas på arbetsmarknaden, enligt rapporten.

– Uppenbart behöver mer göras för att män ska ta omsorgsansvar redan tidigt i barnens liv. Det skulle till exempel kunna ske genom att de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen måste tas ut före två års ålder. Eller rent av genom att hälften av föräldrapenningdagarna reserveras till vardera föräldern, säger Anne Boschini, professor i nationalekonomi, i pressmeddelandet.

Hon tillägger:

– Vi ser risk för en ökad polarisering mellan män som så att säga ”har allt” och män som har sämre möjligheter såväl på arbetsmarknaden som för att bilda familj. En sådan utveckling måste motverkas. Inte bara för att hjälpa enskilda män – det ligger i hela samhällets intresse att fler män får förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Fakta

Rapporten Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring presenteras är en del av seminarieserien Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete mellan SNS och Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet. Syftet är att från olika perspektiv belysa områden där jämställdheten i dag är skev eller på sikt riskerar att bli det.
Källa: SNS