Radar · Miljö

Forskare: Svensk avverkning inte mer klimatnyttig per automatik

Avverkning av skog i Skåne.

Enligt en rapport som Skogsstyrelsen beställt är det sannolikt att minskad avverkning i Sverige skulle kompenseras med ökad avverkning i andra länder, och att detta skulle minska klimatnyttan. Men forskaren Torbjörn Skytt tycker inte att vi bör ta för givet att avverkning i Sverige har större klimatnytta än avverkning någon annanstans.

Enligt en rapport som gjorts på uppdrag av Skogsstyrelsen skulle minskad avverkning i Sverige, av exempelvis klimatpolitiska skäl, sannolikt leda till att uppemot hälften istället avverkades i andra länder och importerades. Förekomsten av detta så kallade läckage innebär att klimatnyttan inte blir lika stor, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Om man vill minska avverkningen med en viss mängd för att uppnå en viss klimatnytta, så kan nyttan överskattas om man bortser från eventuellt läckage. Läckaget kan minskas genom exempelvis klimattullar, att länder inför likvärdig klimatpolitik eller med ökad återanvändning av skogsråvaran, säger Tina Nilsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Kolinlagring ökar

Rapporten är ett kompletterande kunskapsunderlag och är skriven av Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska universitet, på uppdrag av Skogsstyrelsen. Läckageeffekten är något som nämnts i tidigare regeringsuppdrag som Skogliga konsekvensanalyser 2022 och Skogen som kolsänka, och den är en deleffekt i en större analys, förklarar Tina Nilsson. Hon poängterar också att Skogsstyrelsen inte tar ställning, utan rapporten utgör ett av många underlag för fortsatta analyser. Den här studien har exempelvis inte tittat på vilka konsekvenser minskad avverkning i andra länder får för Sverige.

Enligt Torbjörn Skytt, forskare och teknisk doktor i ekoteknik och miljövetenskap vid Mittuniversitetet, får man sannolikt räkna med en viss läckageeffekt.

– Men detta läckage innebär ändå enligt rapporten en totalminskning av avverkningsvolymerna, med följd att kolinlagring i skog och skogsmark kommer öka. I bästa fall kommer marknaden riktas mer mot sådana produkter som ger högre förädlingsvärde och högre klimatnytta. Vi bör inte ta för givet att avverkning i Sverige har större klimatnytta än avverkning i andra länder.

Bättre avverka snabbväxande skog

Det kan faktiskt visa sig vara bättre för både klimatet och den biologiska mångfalden att avverka mer snabbväxande skog, än den i Sverige tämligen långsamväxande skogen, säger Torbjörn Skytt.

– Med andra ord är det nödvändigt att göra en beräkning av klimateffekter i Sverige relativt de länder som avverkningarna kommer flyttas till, för att kunna beräkna den totala klimateffekten.

Fler rapporter är alltså att vänta innan vi kan få en fullständig bild av läckageeffekterna. Föreliggande studie är inte någon klimatanalys i egentlig mening, utan visar en försämrad nationell handelsbalans om Sverige minskar avverkningarna, påpekar Torbjörn Skytt.

– Det är inte nödvändigtvis sämre för klimatet om svenskarna bygger färre verandor beroende på ökade träråvarukostnader.

Läs mer: 

Sverige ska klara mål om ökad kolsänka – utan att minska avverkningen 

Avverkning av svensk skog nådde rekordnivåer