Glöd · Debatt

Yttrandefrihet och respekt för individen – båda behövs

Rasmus Paludan bränner upp en koran på Lilla Bantorget 1 ma 2022.

Yttrandefriheten måste respekteras, men vill man bränna symboler offentligt borde det ske på en särskild anvisad plats, skriver James Brocka. På så vis, menar han, tillvaratar man även andras rätt till integritet och värdighet. 

DEBATT. I enlighet med FN:s mänskliga rättigheter är yttrandefriheten en grundläggande rättighet som alla individer bör respektera och kunna utöva.

Vi måste dock vara medvetna om att vissa handlingar kan innebära en kränkning av andras rättigheter, vilket kräver balans mellan individuella friheter och skydd för alla människors värdighet och säkerhet.

Att manifestera sin protest genom att elda upp sin egendom (artikel 17) eller offentligt bränna publicerat material eller religiösa tecken är en yttring som förknippas med nazister och andra hatiska ideologier.

Denna handling kan tolkas som ett hot mot säkerheten och integriteten hos andra individer och bör därför regleras för att skydda alla medborgares rättigheter.

För att säkerställa att individens rättigheter respekteras och skyddas, bör eldandet av egendom eller symboler få utföras på redan predestinerade avskilda platser som har godkänts av polisen.

Denna åtgärd är i linje med artikel 3, 12, 18 och 22 i FN:s mänskliga rättigheter, som betonar vikten av att skydda människors rätt till personlig integritet och frihet från godtyckliga angrepp på deras värdighet.

Historiskt har vi sett hur totalitära regimer har föraktat individen och inskränkt deras rättigheter, vilket var en drivkraft bakom skapandet av FN:s mänskliga rättigheter. Dessa artiklar syftar till att garantera individers rätt att uttrycka sig fritt, oavsett religiös tro eller kärlek till andra, utan att straffas eller fråntas sina rättigheter till en rättvis prövning. Att frånta någon dessa rättigheter vore en kontraproduktiv och diktatorisk handling. 

Vår kamp ska beröra allas rätt att leva i en värld där FN:s mänskliga rättigheter respekteras fullt ut, även om vissa människor inte förstår deras fulla potential. 

Detta innebär att vi måste hitta en balans mellan yttrandefrihet och skydd för andras rättigheter för att främja en rättvis och inkluderande samhällsdebatt.